دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، بهار 1391، صفحه 1-193 (پیاپی 13) 
3. مقایسه روش های الگوریتم ژنتیک و خودتوضیح با وقفه‏ های گسترده به منظور تخمین تابع تولید بخش کشاورزی ایران

صفحه 43-64

سمانه نگارچی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ حسین نظام آبادی پور


4. اثر متغیرهای اقتصاد کلان بر درآمد بخش کشاورزی ایران

صفحه 65-85

هادی ربیعی؛ ماشاا... سالارپور؛ محمود صبوحی صابونی


5. بررسی اثر سیاست ارزی بر مازاد رفاه صادرکنندگان پسته ایران

صفحه 87-103

سیدابولقاسم مرتضوی؛ حامد نجفی ‌علمدارلو؛ محمد خداوردیزاده


7. بررسی اثر بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات بخش کشاورزی ایران

صفحه 121-137

حسین اصغرپور؛ سیاوش محمدپور؛ علی رضازاده؛ خلیل جهانگیری


8. تعیین کننده های عرضه و تقاضای بازار برنج ایران

صفحه 139-160

ابوالفضل شاه آبادی؛ مریم اسمعیل بیگی


9. عوامل موثر بر مزیت نسبی صادرات کشمش ایران

صفحه 161-177

حسین مهرابی بشرآبادی؛ امین پورمقدم