دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1388 
3. بررسی مزیت نسبی صادراتی کیوی ایران

صفحه 47-62

غلامرضا پیکانی ماچیانی؛ حامد رفیعی؛ علی محمدی


5. بازار یابی ماهی در استان هرمزگان

صفحه 77-100

عبدالکریم اسماعیلی؛ بهاءالدین نجفی؛ داریوش رحمتی