دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1388 
6. مطالعه ی الگوی واکنش عرضه ی گندم در ایران

صفحه 91-107

فاطمه حیات غیبی؛ ناصر شاهنوشی؛ رویا محمدزاده؛ یداله آذرین فر


7. عامل های موثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران

صفحه 107-121

الهام شکری؛ ناصر شاهنوشی؛ رویا محمدزاده؛ یداله آذرین فر