دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، فروردین 1395 

مقاله پژوهشی

بررسی رابطه بین تکنولوژی کشاورزی و تقاضای انرژی در ایران

صفحه 35-49

حامد دهقانپور؛ عبدالکریم اسماعیلی


نقش بخش های اقتصادی در رشد اقتصادی ایران با تاکید بر بخش کشاورزی

صفحه 85-99

هنگامه اسفندیاری؛ بهاالدین نجفی؛ سیدنعمت الله موسوی


تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر الگوی انتقال قیمت بازار گوشت گوسفند در ایران

صفحه 177-198

مجتبی نبی‌زاده؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ رضا حیدری؛ محمدعلی روشنفر