دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، بهمن 1395، صفحه 1-212 
بررسی کارایی صنایع تبدیلی در ایران

صفحه 79-100

پانته آ محبان؛ سید نعمت‌الله موسوی؛ بهاءالدین نجفی


بررسی همگرایی بازار کشاورزی در کشورهای D8و G7: رویکرد مدل جاذبه

صفحه 127-150

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ یونس سلمانی؛ سید آرش ولی‌نیا


اثر بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل بر وضعیت رقابتی تولید پسته در ایران

صفحه 151-170

فاطمه کشیری کلائی؛ سیدعلی حسینی‌یکانی؛ سیدمجتبی مجاوریان