دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، پاییز 1396، صفحه 1-282 

مقاله پژوهشی

1. بررسی عوامل موثر بر تقاضای صادرات انار ایران

صفحه 1-16

سید امیر آثاری؛ احمد فتاحی اردکانی؛ مسعود فهرستی ثانی


4. اثرپذیری صادرات کشاورزی از اعتبارات با تأکید بر زیربخشها

صفحه 57-74

زهرا فتاحی طغرالجردی؛ صدیقه نبی ئیان؛ حسین مهرابی بشرآبادی


14. تبیین رفتار دامداران شهرستان گالیکش با استفاده از رویکرد پایداری و امنیت غذایی

صفحه 261-282

زهرا تیموری کوهسار؛ فرهاد خسروانی؛ فضل‌اله عزیزپور فرد؛ همایون فرهادیان