دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، تابستان 1397، صفحه 1-174 
10. اثر توسعه اقتصادی و شهرنشینی بر انتشار آلودگی در ایران

صفحه 155-174

محمدحسن طرازکار؛ نوید کارگر ده بیدی؛ محمد بخشوده