دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 1-269 
6. بررسی اثر رشد تولیدات کشاورزی بر تولید زیست توده در منطقه خاورمیانه و ایران

صفحه 123-148

نوید کارگر ده بیدی؛ محمدحسن طرازکار؛ قاسم لیانی سنگ نیشتی


8. تبیین شاخص‌ها و الگوی کارآفرینی سازمانی در شرکت‌های تعاونی روستایی

صفحه 171-196

غلامرضا نخعی؛ عبدالرضا سبحانی؛ محمود رضا مستقیمی؛ سید محمد رضا حسینی


11. اثر نوسان نرخ ارز بر صادرات صنایع غذایی ایران(رهیافت پانل دیتا)

صفحه 247-266

امه هانی موسوی خالدی؛ ابوالقاسم مرتضوی؛ صادق خلیلیان