دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، بهمن 1399، صفحه 1-243 
اثر خصوصیات خانوار بر تقاضای مواد غذایی خانوارهای شهری و روستایی ایران

صفحه 23-55

سمانه خلیلی ملکشاه؛ محمد قهرمان زاده؛ اسماعیل پیش بهار


ارزیابی اثر ساختار جمعیتی بر انتشار گاز دی‌اکسید کربن در ایران

صفحه 83-102

قاسم لیانی سنگ نیشتی؛ نوید کارگر ده بیدی؛ فاطمه فتحی


تعیین نگرش شالیکاران شهرستان رشت نسبت به ریسک نهاده: مدل اول اطمینان

صفحه 103-122

هانیه کظمی شعبانزاده افلاکی؛ عذرا جوان‌بخت؛ خدیجه الفی