دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، بهار 1401 
6. برآورد ارزش اقتصادی آب جهت مصارف شهری و کشاورزی: مطالعه موردی سد کوثر

10.30495/jae.2022.22251.2057

فاطمه رزاقی؛ رسول رجب پور؛ قاسم لیانی سنگ نیشتی؛ عباس میرزایی


11. برآورد نسبت شکاف فناوری ارقام مختلف برنج در استان گیلان

10.30495/jae.2022.24379.2145

رضا اسفنجاری کناری؛ سیده سودابه هاشمی چافچیری؛ محمد حسین منهاج


12. تحلیل تجربی نوسانات بهره‌وری عوامل تولید غلات ایران

10.30495/jae.2022.25238.2177

حشمت اله قلی زاده؛ شهریار نصابیان؛ رضا مقدسی؛ علیرضا امینی