دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، پاییز 1393، صفحه 1-190 
9. قانون قیمت واحد و یکپارچگی در بازارهای جهانی خرما

صفحه 159-174

بهروز اسکندرپور؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ حامد رفیعی؛ پریسا خلیق خیاوی