بررسی کارایی فنی بنگاه های زود بازده در استان کهگیلویه و بویراحمد(گاو شیری، مرغ گوشتی و پرورش ماهی)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت توسعه روستایی دانشگاه یاسوج

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت توسعه روستایی دانشگاه یاسوج

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

کارایی عامل مهمی در زمینه‌ی رشد بهره‌وری، به‌ویژه در اقتصاد کشاورزی کشورهای در حال توسعه است. در این مطالعه با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها، میزان کارایی44 واحد تولیدی پرورش ماهی، مرغ گوشتی و گاو شیری در سال 1388 اندازه‌گیری شد. در این مدل کارایی بر اساس میزان خروجی‌های مدل شامل اشتغال و درآمد هریک از واحدهای تولیدی محاسبه گردید. نتایج نشان داد که کارایی در واحدهای پرورش مرغ گوشتی شهرستان‌های گچساران و دنا، بهمئی و کهگیلویه به‌ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را دارند. در واحدهای پرورش ماهی شهرستان دنا رتبه‌ی اول و بویراحمد رتبه‌ی دوم را به خود اختصاص داده-اند. در واحدهای گاوشیری شهرستان بهمئی با میانگین کارایی رتبه‌ی اول، شهرستان بویراحمد با کارایی رتبه‌ی دوم، گچساران رتبه‌ی سوم و شهرستان‌های دنا و کهگیلویه در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار دارند. میانگین کارایی کل واحدهای تولیدی مورد مطالعه در استان نیز 85 درصد می‌باشد. با توجه به شرایط مناسب استان برای پرورش ماهی و کمتر بودن میزان سرمایه‌ی مورد نیاز برای هر فرصت شغلی در واحدهای پرورش ماهی در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های مورد بررسی، سرمایه‌گذاری در این رشته فعالیت توصیه می‌گردد. همچنین نتایج نشان داد که کارایی فنی رشته فعالیت‌ها در شهرستان‌های مختلف با هم متفاوتند، لذا با پیدا کردن علل تفاوت این وضعیت می‌تواند به بهبود وضعیت در شهرستان‌های ناکارا کمک نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Technical Efficiency of SME Firms in Kohgilooyeh and Boyer Ahmad Province(Dairy Firms, Broiler Firms and Fishery)

نویسندگان [English]

  • A. A. Karami 1
  • S. F. Eftekhari 2
  • A. Abdeshahi 3
چکیده [English]

In this study the efficiency of 44 units of fishery, broiler farm and dairy farm was measured in the year of 2009 using Data Envelop Analysis. The efficiency of each firm was calculated based on the outputs of production units such as employment and income. The results indicated that the propriety of efficiency was in the first, second and third in the towns of Gachsarsn and Dena, Bahmaei, and Kogilooyeh respectively. In fishery, the town of Dena was in the first rank, in broiler farms the town of Bahmaei was in the first, Boyer Ahmad was in in the second, Gachsaran in the third and Dena and kohgilooyeh were in the fourth and fifth respectively. The Average of efficiency in all production units was 85%. According to low necessary capital for a job opportunity and suitable condition of Province in fishery, investing in this activity is recommended.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Data Envelopment Analysis
  • broiler
  • Dairy Firms and Fishery
1. Alirezaei, M., Abdolahzadeh, Gh. and Rajabi Tanha, M. 2007.
Analysis of regional differences in agricultural sector productivity
by using data envelope approach. Agricultural Economics,
1(2):15-28.
2. Alrwis, K. N. and Francis, E. 2003. Technical efficiency of
broiler farms in the central region of Saudi Arbia, Res. Bult. 116:
5-34.
3. Brazdik , F. 2006. Non-parametric analysis of technical
efficiency, factors affecting efficiency of west Java rice farms,
working paper, No.286.
4. Candmir, M. and Koyubenbe, N. 2006. Efficiency analysis of
dairy farms in the province of Izmir (Turkey), Journal of Applied
Animal Research. 1:61-64.
5. Coelli, T. J. and Rao, D. S. 2001. Implicit value shares in
Malmquist TFP index numbers., CEPA Working Papers, No. 4.
6. Coelli. T. J., Rao, D. S. and Battese, G. E. 1998. An introduction
to efficiency and productivity analysis, Kluwer Academic
Publisher: Boston, 271.
7. Dadras, D. Chizari, A. M. and Moradi, A. 2002. Measuring and
comparing the efficiency of cotton producers in Iran, Journal of
Agricultural and Development Economics, 16(64): 1-18.
8. Doosti, Sh., Abdali, A. and Nikbakht, A. 2008. Relationship
between technical efficiency evaluation and branches ranking by
using data envelop analysis, Research and Economic Policy. 47:
63-93.
9. Emami Meybodi, A. 2001. Measurement principles of applied
and scientific efficiency and productivity, Institutes of
Commercial Researches, Tehran.
10. Eslami, M. and mahmoodi, A. 2003. Estimating the efficiency
and returns to scale of Yazd pomegranate growers, Journal of
Agricultural and Development Economics, Efficiency Special
Edition. 36-45.
11. Farrel, M. J. 1957. The Measurement of Productive Efficiency,
Journal of Royal Statistical Society, 120, Series A., Part 3.
12. Moazeni, S. and Karbasi, A. 2001. Measuring efficiency by using
data envelope analysis method, The case study of pistachio 
producers. Journal of Agricultural and Development Economics,
61: 1-61.
13. Necat , M. and Alemdar, T. 2006. Technical efficiency analysis of
tobacco farming in Southeastern Anatolia,Department of
Agricultural Economics of Çukurova University, Tureky.
14. Rezitis Anthony, N. and Tsidoukas, K. 2003. Investivation of
factor influencing the technical efficiency of agricultural
producers participating in farm credit programs, Agricultural and
Applied Economics, 35 (3):85-103.
15. Sameti, M. and Rezvani, M. 2001. Investigating the efficiency of
large state universities by using Data Envelope Analysis, Journal
of Economic Research, 59:117-147.
16. Shakeri, A. and Garshasbi, A. 2008. Estimating the technical
efficiency of rice in selected provinces of Iran. Journal of
Humanities and Socio-Economic Science. 8(3):81-96.
17. Torkamani, J. and Mohammadi, H. 2002. Investigating the
technical efficiency of production factors in calf fattening units
(The case study of Fars province), Journal of Agricultural and
Development Economics. 10(37), 37-52.
18. Yusef, S. A. and Malomo, O. 2007. Technical efficiency of
poultry egg production in Ogun state: A DEA approach, Journal
of Poultry Science. 6(9): 622-629.