درباره نشریه

مجله  علمی- پ‍‍‍ژوهشی « تحقیقات اقتصاد کشاورزی» دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت  طی ابلاغیه شماره ی 87/333829 مورخ 25/09/1387 پنجاه و سومین جلسه ی کمسیون بررسی و تایید مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی مجوز انتشار دریافت نموده  و طبق مجوز شماره ی 378162/87 و طبق رای پنجاه و نهمین کمیسیون بررسی و تایید مجله های دانشگاه آزاد اسلامی حائز رتبه ی علمی- پژوهشی گردیده است . 
کمسیون بررسی نشریات علمی کشور در جلسه مورخ 16/04/1389 با اعطای اعتبار علمی-پژوهشی به نشریه «تحقیقات اقتصاد کشاورزی» موافقت نموده و این مجوز طبق نامه شماره 4058/11/3 مورخ 28/04/1389 از سوی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ گردیده است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طبق نامه شماره ی 1661/89 مورخ 31/01/1389 ، مجوز انتشار نشریه «تحقیقات اقتصاد کشاورزی » را صادر نموده است .

این مجله در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) به شماره 382/ط.گ مورخ 24/01/1389 نمایه گردیده است.