اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر سیدنعمت اله موسوی

اقتصاد کشاورزی دانشیار- دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرودشت

seyed_1976moyahoo.com

مدیر مسئول

دکتر بهاالدین نجفی

اقتصادکشاورزی استاد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

banajfigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر منصور زیبایی

اقتصادکشاورزی استاد-دانشگاه شیراز

zibaeiuac.ir

دکترناصر شاهنوشی

اقتصادکشاورزی استاد-دانشگاه فردوسی مشهد

naser.shahnoushigmail.com

دکتر علیرضا کرباسی

اقتصادکشاورزی استاد- دانشگاه فردوسی مشهد

arkarbasi2002yahoo.com

دکترحسین مهرابی بشرابادی

اقتصادکشاورزی استاد- دانشگاه کرمان

hmehrabi2000gmail.com

دکتر بهاالدین نجفی

اقتصادکشاورزی استاد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

banajfigmail.com

دکتر سیدنعمت اله موسوی

اقتصاد کشاورزی دانشیار- دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرودشت

seyed_1976moyahoo.com

دکتر رضا مقدسی

اقتصاد کشاورزی دانشیار- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

r.moghaddasisrbiau.ac.ir

دکتر قادر دشتی

اقتصاد تولید و مدیریت کشاورزی استاد دانشگاه تبریز

ghdashtiyahoo.com

دکتر سیدصفدر حسینی

اقتصاد کشاورزی استاد دانشگاه تهران

hosseini_safdaryahoo.com

دکتر محمود احمدپور

اقتصاد کشاورزی دانشیار دانشگاه زابل

mahmadpouruoz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Dr. Davide Viaggi

Agricultural Economics and Rural Appraisal Full Professor in Agricultural and Food Sciences – Alma Mater Studiorum University of Bologna

davide.viaggiunibo.it

Dr. Sayed H. Saghaian

Agricultural Economics Full Professor in Agricultural Economics, University of Kentucky

ssaghaianuky.edu