لیست داوران سال 1399 و 1400

لیست داوران سال 1400

 

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

زمینه مورد علاقه پژوهش

publons

عباس

میرزایی

سایر

اقتصاد کشاورزی

 

محمد

کاوسی کلاشمی

دانشیار

اقتصاد کشاورزی- اقتصاد منابع طبیعی

 

زکریا

فرج زاده

دانشیار

   

عفت

قربانیان

سایر

   

علی

سردارشهرکی

سایر

   

قاسم

لیانی سنگ نیشتی

استادیار

   

محمد

عبدالهی عزت آبادی

استادیار

اقتصاد کشاورزی

 

سید علی

حسینی یکانی

دانشیار

   

درنا

جهانگیرپور

سایر

   

آیت اله

کرمی

دانشیار

   

حسن

آزرم

سایر

 

 

رهام

رحمانی

استادیار

 

 

احمد

فتاحی اردکانی

دانشیار

اقتصاد کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی

 

علی

شهنوازی

استادیار

اقتصادکشاورزی

 

حامد

قادرزاده

دانشیار

اقتصاد کشاورزی

 

رضا

مقدسی

دانشیار

   

عبدالرسول

شیروانیان

استادیار

اقتصاد کشاورزی

 

احمد

سلطانی ذوقی

سایر

اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

 

رضا

اسفنجاری کناری

استادیار

مدلهای برنامه ریزی ریاضی، کارایی، بهره وری

 

سیدنعمت اله

موسوی

 

 

https://publons.com/researcher/3471163/seyed-nematollah-moosavi/

فاطمه

فتحی

استادیار

اقتصاد کشاورزی

 

لیست داوران سال 99

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

تحصیلات

محمد

عبدالهی عزت آبادی

استادیار

دکترای تخصصی

بهاالدین

نجفی

استاد

دکترای تخصصی

محمد

کاوسی کلاشمی

دانشیار

دکترای تخصصی

قاسم

لیانی سنگ نیشتی

استادیار

دکترای تخصصی

سید علی

حسینی یکانی

دانشیار

دکترای تخصصی

علی

سردارشهرکی

سایر

دکترای تخصصی

حسن

آزرم

سایر

دانشجوی دکترا

عفت

قربانیان

سایر

دکترای تخصصی

آیت اله

کرمی

دانشیار

دکترای تخصصی

عبدالرسول

شیروانیان

استادیار

دکترای تخصصی

حامد

قادرزاده

دانشیار

دکترای تخصصی

رهام

رحمانی

استادیار

دکترای تخصصی

احمد

فتاحی اردکانی

دانشیار

دکترای تخصصی

قادر

دشتی

دانشیار

دکترای تخصصی

سیدنعمت اله

موسوی

دانشیار

دکترای تخصصی