اهداف و چشم انداز

انطباق مقاله با محورهای فعالیت مجله از جمله:

- اقتصاد کشاورزی                                              

- توسعه و سیاست کشاورزی

- اقتصاد منابع طبیعی                                            

- اقتصاد آب   

- مدیریت کشاورزی                                             

- مدیریت مزرعه

- کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی              

- توسعه و عمران روستایی 

- سیاست قیمت گذاری محصولات کشاورزی              

- بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی 

- اقتصاد تعاونی های تولید و مصرف کشاورزی          

- اقتصاد محصولات دامی

- کاربرد سیستمهای فازی در کشاورزی                    

- اقتصاد شیلات 

- فقر و امنیت غذایی                                             

 - بیمه محصولات کشاورزی و سایر موضوعات مرتبط