ارزیابی بلندمدت استراتژی‌های مدیریت دام در شرایط خشکسالی(مطالعه موردی: عشایر استان فارس)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

2 دانشیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

خشکسالی و نوسانات آب و هوایی مهم‌ترین چالش های مدیریت دام- مرتع برای دامداران عشایری است که عمدتا به مراتع طبیعی وابسته هستند. بنابراین بررسی شیوه‌های مدیریتی تولیدکنندگان دام در طول دوره‌های خشکسالی بسیار حیاتی است. هدف این مقاله، ارزیابی استراتژی‌های مدیریت دام شامل نقدکردن(فروش) جزیی دام و خرید علوفه تکمیلی در شرایط خشکسالی برای دامداران عشایری است. بدین منظور از مدل برنامه‌ریزی ریاضی چند دوره‌ای با در نظر گرفتن روند پویای تعداد دام استفاده شد. داده‌های مورد استفاده با تکمیل پرسشنامه از عشایر با روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای و از اداره‌ی امور عشایر فارس جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد که استراتژی خرید علوفه درآمد ناخالص بزرگتری نسبت به استراتژی نقد کردن دام دارد. اما این استراتژی نیازمند هزینه‌ی اضافی بالایی برای خرید علوفه است و در شرایطی که خشکسالی گسترده اتفاق می‌افتد، هزینه‌های اضافی منجر به کاهش سود خالص در همه‌ی سناریوها و ریسک بیشتر نسبت به سناریوهای استراتژی نقد کردن گله می‌شود. بهرحال، استراتژی خرید علوفه در خشکسالی‌های طولانی سود منفی نسبت به استراتژی فروش دام دارد و فشار تخریب مراتع را نیز شدت می‌بخشد. استراتژی نقد کردن دام گرایش به مخاطره و استرس‌های مالی کمتری به‌طور بالقوه نسبت به استراتژی خرید علوفه دارد و در طول خشکسالی طولانی بهترین بازده خالص را نسبت به استراتژی خرید علوفه برای غلبه بر محدودیت عرضه علوفه ایجاد می‌کند. بنابراین براساس نتایج، در بلندمدت استراتژی نقد کردن جزئی دام توصیه می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Long Term Evaluation of Livestock Management Strategies in Drought Conditions: Case Study of Nomads in Fars Province

نویسندگان [English]

  • M. Bagheri 1
  • M. Zibaei 2
  • A.K. Esmaeili 2
چکیده [English]

Droughts and climatic fluctuations are the most important challenges of the range-livestock management for ranchers of nomadic which largely depend on natural rangeland. The purpose of this paper is to evaluate livestock management strategies including partial liquidation and purchasing additional feed during periods of drought for nomadic ranchers. For this purpose, a multi-period, linear programming model coupled with the dynamic process of animals was applied. The data are collected by questionnaire completion of chosen sample into nomadic communities with multi-stage random sampling method and by Affairs Organization of Nomads Fars province. Results indicate that purchasing additional feed is able to carry larger herds during the drought. Therefore purchasing additional forage has a larger gross income than partial liquidation of livestock but requires additional costs for purchasing additional feed as compared with partial liquidation strategy. These additional costs lead to decreased net returns in all scenarios and are more risky than partial liquidation scenarios when extended drought occurs. However, the purchasing additional feed has negative impact on profitability compared to partial liquidation of livestock in the long run drought and increase degradation intensity of rangelands. The partial liquidation of livestock tends to be less risky and create potentially less financial stress than purchasing additional feed and during drought results in better net returns than purchasing feed to overcome constrained forage supplies. Therefore base on the results, in the long run partial liquidation of livestock is recommended.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • drought management
  • Multi Period Mathematical Programming
  • Herd Liquidation
  • Livestock Management
  • Nomadic
  • Fars province
1. Affairs Organization of Nomads Fars. 2010. Strategic plan tribes
of Fars Province, Department of design and planning.
2. Arzac, E.R. and M. Wilkinson. 1979. A quarterly econometric
model of United States livestock and feed grain markets and some
of its policy implications. American Journal of Agricultural
Economics, 61, 297-308.
3. Bastian, C. T. 1997. Average prices of cattle and calves-eastern
Wyoming and western Nebraska, 1992-1996. Cooperative
Extension Service and Department of Agricultural Economics,
University of Wyoming, Laramie. AE97-2.
4. Bastian, C. T. 2003. Some economic considerations for livestock
producers as they weather the drought. Agricultural and Applied
Economics Newsletter, Department of Agricultural and Applied
Economics, University of Wyoming.
5. Bastian, C. T., S. Mooney, S. I. Paisley, M. A. Smith, W. M.
Frasier and W. Umberger. 2005. Economically and
environmentally sustainable cattle production practices during
multiple years of drought. Unpublished Agricultural Experiment
Station Competitive Grant Project Proposal, Department of
Agricultural and Applied Economics, University of Wyoming.
6. Bastian, C. T., S. Mooney, A. M. Nagler, J. P. Hewlett, S. I.
Paisley and M. A. Smith. 2006. Cattle ranchers diverse in their
drought management strategies. Western Economics Forum 5(2),
1-8.
7. Bastian, C. T., P. Ponnamanneni, S. Mooney, J. P. Ritten, W. M.
Frasier, S. I. Paisley, M. A. Smith and W. J. Umberger. 2009.
Range livestock strategies given extended drought and different
price cycles. Journal of the American Society of Farm Managers
and Rural Appraisers, 72, 1:153-163.
8. Carande, V. G., E.T. Barlett and P.H. Gutierrez. 1995.
Optimization of rangeland management strategies under rainfall
and price risks. Journal of range management, 48 (1): 68-72.
9. Company Support of Animal Affairs, Ministry of Industry, Mine
and Trade. http://www.iranslal.com/
10. Crom, R.J. 1981. The Cattle Cycle-Looking to the „80‟s. ESS
Staff Report No.AGESS 810105. USDA, Economics and
Statistical Service.
11. Delgado, C.L., M. W. Rosegrant, H. Steinfeld, S. K. Ehui, and C.
Courbois. 1999. Livestock to 2020: the next food revolution.
International Livestock Research Institute (ILRI), 61.
12. Department of Natural Resources and Watershed of Fars
Province, Rangeland Department.
13. Dracup, J. A., K. S. Lee and E. G. Paulson. 1980. on the
definition of droughts. Water Resources Research, 16(2): 297-
302.
14. Ferdosi, H. 2009. Optimization of the purchase amount of forage
in different climatic conditions for nomadic ranch and its effect
on pastures by using two-stage stochastic programming. MS
Thesis, Shiraz University, Faculty of Agriculture, Department of
Management deserts.
15. Foran, B. D., and D. M. Stafford Smith. 1991. Risk, Biology and
Drought Management Strategies for Cattle Stations in Central
Australia. Journal of Environmental Management, 33: 17-33.
16. Gray, J. R., J. M. Fowler and K. Clevenger. 1983. Economics of
ranching in New Mexico in drought and non-drought period.
Department staff report 13. Department of Agricultural
Economics and Agricultural Business, New Mexico State
University, Las Cruces.
17. Kamalzadeh, M. R. and A. Kiasat. 2008. Livestock production
systems and trends in livestock industry in Iran. Journal of
Agriculture and Social Sciences, 4(4).
18. Nagler, A., S. Mooney, C.T. Bastian, J.P. Hewlett, B. Aldridge,
B.A. Sarchet, W. Umberger, M. Frasier, S. Paisley, M.A. Smith,
P. Ponnamaneni, D. Taylor, and T. Foulke. 2006. Wyoming
Livestock Producer Survey.
19. http://agecon.uwyo.edu/WYLivestock/FINALReport.pdf
20. Mirzaei, N. 2011. Evaluating of government policies to deal with
drought in support of the tribal communities of Fars province, MS
Thesis, Shiraz University, Faculty of Agriculture, Department of
Agricultural Economics.
21. Nagler, A., C.T. Bastian, J.P. Hewlett, S. Mooney, S.I. Paisley,
M.A. Smith, M. Frasier and W. Umberger. 2007. Multiple
impacts-multiple strategies: How Wyoming cattle producers are
surviving in prolonged drought. University of Wyoming 
Cooperative Extension Publication,
http://ces.uwyo.edu/PUBS/B1178.pdf
22. Parsch, L. D., M. P. Popp and O. J. Loewer. 1997. Stocking rate
risk for pasture-fed steers under weather uncertainty. Journal of
Range Management, 50: 541-549.
23. Pazooki, M. 2001. Pasture. Publications of Academic Publication
Center, Tehran.
24. Ponnamaneni, P. 2007. Economically sustainable cattle
production practices during multiple years of drought and
differing price cycles. Unpublished Master‟s Thesis. Department
of Agricultural and Applied Economics. University of Wyoming,
Laramie.
25. Reynolds, H.G. 1954. Meeting Drought on Southern Arizona
Rangelands. Journal of Range Management 7 (1):33-40.
26. Ritten, J. 2008. “Bioeconomic Modeling of Livestock Production,
Rangeland Management and Forage Systems in a Dynamic
Context.” Unpublished Doctoral Dissertation. Department of
Agricultural and Resource Economics. Colorado State University.
Fort Collins, CO.
27. Ritten, J.P., W.M. Frasier, C.T. Bastian, S.I. Paisley, M.A. Smith,
and S. Mooney. 2010a. A multi-period analysis of two common
livestock management strategies given fluctuating precipitation
and variable prices. Journal of Agricultural and Applied
Economics, 42(20):177–191.
28. Ritten, J.P., C.T. Bastian, S.I. Paisley and M.A. Smith. 2010b.
Long term comparison of alternative range livestock management
strategies across extended droughts and cyclical prices. Journal of
the American Society of Farm Managers and Rural Appraisers.
244-253.
29. Rosenberg, N.J. 1979. Drought in the great plains – research on
impacts and strategies: proceedings of the workshop on research
in great plains drought management strategies, University of
Nebraska, Lincoln, March 26-28, Littleton, Colorado, Water
Resources Publications, p.225. Definition retrieved June 2006
from. http://md.water.usgs.gov/drought/define.html.
30. Rucker, R.R., O.R. Burt and J.T. LaFrance. 1984. An econometric
model of cattle inventories. American Journal of Agricultural
Economics, 66:131-144.
31. Torell, L. A., K. S. Lyon and E. B. Godfrey. 1991. Long-run
versus short-run planning horizons and the rangeland stocking
rate decision. American Journal of Agricultural Economics,
73(3): 795-807.
32. Torrell, L. A., J. A. Tanaka, N. Rimbey, T. Darden, L.
VanTassell, and A. Harp. 2001. Ranch-level impacts of changing
grazing policies on BLM land to protect the Greater Sage-Grouse:
Evidence from Idaho, Nevada and Oregon. Policy Analysis
Center for Western Public Lands. Caldwell, ID. PWCWPL Policy
Paper SG-01-02.
33. Torrell, L. A., S. Murugan and O. A. Ramirez. 2010. Economics
of Flexible Versus Conservative Stocking Strategies to Manage
Climate Variability Risk. Rangeland Ecol Manage, 63:415–425.
34. Weigel, R. R. 2003. Why Ranchers and Farmers Are Reluctant to
Seek Counseling and How Family Practitioners Can Help. The
Forum for Family and Consumer Issues. 8(2). Online:
http://www.ces.ncsu.edu/depts/fcs/pub/8(2)/weigel.html
35. Wilhite, D.A. and M.H. Glantz. 1985. Understanding the drought
phenomenon: the role of definitions. Water International, 10(3),
111-120.