بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری و ابزارهای مناسب تأمین نقدینگی کشاورزان: مطالعه موردی شرکت های تعاونی روستایی استان فارس

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شیراز و دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

با توجه به اهمیت منابع تامین نقدینگی در فعالیت های کشاورزی، اهداف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری شرکت‌های تعاونی‌های روستایی استان فارس و شناسایی ابزارهای مناسب تأمین نقدینگی تولیدکنندگان کشاورزی می‌باشد. برای این منظور از تئوری سرمایه گذاری استفاده و آمار و داده‌های مورد نیاز مطالعه از اطلاعات موجود در ترازنامه ها، صورت‌حساب های سرمایه و سود و زیان 32 شرکت‌های تعاونی روستایی طی دوره ی مالی 86-1385 جمع آوری شد. علاوه بر این با یک نمونه ی 15 نفری از مدیران عامل و نمونه ی 152 نفری از اعضاء تعاونی ها مصاحبه و اطلاعات لازم جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که میزان جریان نقدی و موجودی نقدی نقش اساسی در رفتار سرمایه ‌گذاری تعاونی های روستایی استان دارند. همچنین سودآوری نهایی، اندازه ی واحد و نسبت بدهی به سرمایه از جمله عوامل تاثیرگذار بر سرمایه گذاری در تعاونی های روستایی می‌باشند. نتایج حاصل از محاسبه معیار قدرت مدیریت مالی شرکت‌ها نشان داد که مدیران 33 درصد از شرکت‌های تعاونی روستایی از قدرت مدیریت مالی مناسبی برخوردار می باشند. در پایان مقاله، ساختاری برای تامین مالی و افزایش نقدینگی شرکت های تعاونی روستایی پیشنهاد گردیده است
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Factors Affecting Investment and Ways of Securing Liquidity:Case Study of Rural Cooperatives in Fars Province

نویسندگان [English]

  • B. Najafi 1
  • M.H. Tarazkar 2
  • A. Shirvanian 2
چکیده [English]

With sequence to role of cash flow in agriculture, the object of the study is to recognize factors affecting investment and ways of securing liquidity in rural cooperatives. Data were collected from a sample of 32 cooperatives, 15 rural cooperatives manager and 152 member of rural cooperative in Fars province. Results of the study reveled that access to cash played a major role in investment behavior of cooperatives. In addition, other factors such as marginal profitability, scale and debt-capital ratio affecting on decision to invest. Also, results indicated that only 33 percent of cooperatives manager had suitable finance managerial ability. Finally, ways of securing liquidity in rural cooperatives were suggested
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment theory
  • securing liquidity
  • rural cooperatives and Fars province
1. Ahmadpour, M. Hosseini, R. 2007. Factors affecting credit
demand in Sistan. Journal of Agricultural Economics and
Development.58: 91-110.
2. Bierlen, R. W. and A. M. Featherstone. 1998. Fundamental q,
cash flow, and investment: Evidence from farm panel data. The
Review of Economics and Statistics. 80: 427-435.
3. Chaddad, F. R., M. L. Cook and T. Heckelei. 2005. Testing for
the presence of financial constraints in US agricultural
cooperatives: An investment behavior approach. Journal of
Agricultural Economics. 56: 385-397.
4. Erickson, T. and T. M. Whited. 2000. Measurement error and the
relationship between investment and q. Journal of Political
Economy. 108:1027-57.
5. Hassanpourkashani,. S. 2007. Study of financial constraints and
investment in production cooperatives of Fars province. M.S.
Thesis. Shiraz University. Shiraz 1027-1057.
6. Hoshi, T., A. K. Kashyap and D. Scharfstein. 1991. Corporate
structure, liquidity, and investment: Evidence from Japanese
industrial groups. Quarterly Journal of Economics. 106: 33-60.
7. Murray, G. 1983. Management strategies for corporate in British
agricultural cooperatives. Agricultural Administration. 14: 51-63.
8. Rokneddineftekhari,E. R. and Einali, J. Effects of microcredit on
agricultural development. Agricultural Economics and
Development. 56:45-76.
9. Russo, C. and M. Sabbatini. 2002. Equity management practices
in Italian agricultural cooperatives: A cluster analysis approach.
EAAE Congress