ارزیابی راهبردهای بخش کشاورزی در چهار برنامه ی پنج ساله ی توسعه

نویسندگان

1 دکترای مدیریت راهبردی /عضو هئیت علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

2 دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی /عضو هئیت علمی موسسه پژوهشهاس برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

چکیده

اهمیت و ضرورت توجه به راهبردهای بخش کشاورزی در برنامه های توسعه، به لحاظ اهمیت روزافزون این بخش در اقتصاد ملی کشور است و به همین لحاظ، ارزیابی راهبردهای این بخش از یک سو امکان شناخت کاستی های فرآیند توسعه ی ملی و از سوی دیگر تصحیح روندها را فراهم می سازد. مقاله ی حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی و با اتکا به تکنیک دلفی در دقت سازی و تحلیل داده ها به تبیین و ارزیابی راهبردهای توسعه ی بخش کشاورزی در دو دهه ی اخیر می پردازد. بررسی اسناد قوانین چهار برنامه ی پنج ساله ی توسعه نشان می دهد که بیش از یکصد مورد سیاست و راهکار اجرایی مربوط به توسعه ی بخش کشاورزی طی دو دهه اخیر مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرارگرفته است. از این مجموعه سیاست ها، تعدادی که در سطح راهبرد، نقش راهبری بخش را ایفا کرده اند، براساس مبانی نظری مدیریت راهبردی انتخاب و مبنای ارزیابی قرارگرفته اند. نتایج حاصل بیانگر این نکته ی مهم است که با وجود اجرای چهار برنامه ی توسعه در بخش کشاورزی در بیست سال گذشته، هم اکنون نیز پیش فرض های فنی و محیطی برای انتخاب مجدد و استمرار در اجرای این راهبردها در کشور به قوت خود باقی مانده است
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Agricultural Sector Strategies in Five Year Development Plans in Iran

نویسندگان [English]

  • S. H. Kazemi 1
  • M. Palouj 2
چکیده [English]

Evaluation of strategies of agricultural sector facilitates to identify bottlenecks and limitations in the process of national development and helps, on the other hand, to make changes if seems necessary. This article aims to evaluate strategies of agriculture sector during the past two decades using descriptive approach based on Delfi method. Assessment of the documents related to the past four Five Year Development Plans indicated that more than a hundred policies and strategies pertaining to the agricultural development have been passed by the Islamic Consultative Assembly. Out of these policies, those which had important role in the sector were selected based on principle of strategic management for evaluation. The result of evaluation revealed that in spite of implementing four development plans during the past 20 years, the major technical and environmental problems still exist mainly due to lack of using strategic management principles, low level of management at macro level and poor implementation of policies
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategy
  • evaluation
  • Agricultural Sector
  • five year development plans
1. The first Five Year Development Plan which was prepared by the
government after the Islamic Revolution, the country was faced
with issues of war, Parliament did not put it on the agenda but
after the war development plan (1368-72) regulation and adopted
in 1368.
2. It is noteworthy that despite the fact that the selected strategy four
of the five-year development program for the selection and
evaluation criteria were rated But studies show Issues in each of
the programs The legislature has been considering the various
desired, In other words, Eleven of the selected strategy in the four
programs in terms of development and specific phrases that are
repeated.
3. Number of rows 11, means The Eleventh Plan document referred
to the first to fourth rules that are developed, respectively,
documentation based on the number (1) numbered and their
number over 105 is a total of four programs.
4. for information on all parameters evaluated. Please refer to:
Islamic parliament Research Center, infrastructure Office.
Evaluation of agricultural development strategies in the first fiveyear
program develop the country to fourth.
5. For more information please visit the following references: F.
Ebadi,1383Agricultural planning Economics and Rural
Development Research Institute, Food security and income
distribution.
6. For more information, comprehensive agricultural development
studies ,1383 Agricultural planning Economics and Rural
Development Research Institute.
7. for more information of the import process please visit ; A) The
Central Bank of Iran,
Economic report and balance sheet of the Central Bank. B) Statistical
Center of Iran, Statistical Yearbook
8. See the following references: Strategic Research Center,
Investigate the causes of non-price competition by Major
agricultural products... 1387, First Conference on cropping
pattern, Department of Plant Production, 1388
9. For more information, see the Proceedings of the Eighth National
Congress of Iran Food Industry, (Esfand ,1384).
10. Vulnerability of agricultural processing industries and
complementary and appropriate strategies presented in this
communication, Agricultural planning Economics and Rural
Development Research Institute,1386, Group of experts, research
groups of Complementary processing industries and agriculture
11. For more information, see Agricultural planning Economics and
Rural Development Research Institute ,Report No.
979.1384 .strategy framework for sustainable development in
agriculture In islamic repoblic of Iran,
12. For more information, see: M. Rahmani, 1384 Central Bank of
Iran, Industry's role in reducing waste and development of
agricultural exports.
13. for further information, see number 12 , p (87).
14. See the agricultural sector Documentation in the Third Five Years
Plan, Publication of Budget and Planning Organization.
15. Many studies conducted in soil some of the important is: A. Ali
bakhshi .Soil (soil-country legal bill), 1384, (Volume 1 and 2, 3
and 4) Agricultural planning Economics and Rural Development
Research Institute.Comprehensive studies of agriculture (1371-
79). Agricultural planning Economics and Rural Development
Research Institute analytical report on the status of water inputs.
16. Office of Infrastructure of water productivity in agriculture, report
the code 9912-1388. Islamic Parliament Research Center.
17. The first Conference of Agriculture and National Development
Selected Proceedings, Publication in 1383 by: Agricultural
planning Economics and Rural Development Research Institute
18. For more information please visit the following references:
Agricultural planning Economics and Rural Development
Research InstituteA.A.banooie ,The role of agriculture in national
economy (The social accounting matrix analysis)1384
19. The first Conference of Agriculture and National Development
Selected Proceedings 1381, Agricultural planning Economics and
Rural Development Research Institute.
20. n haddad tehran, n moharram nezhad(Translators) indicators of
sustainable development, Page 262 of the Department of
environment (DOE), 1384
21. Statistical Center of Iran Yearbook. 
22. For more information and periodic reports IRIMO see
Meteorological Organization.
23. Agricultural planning Economics and Rural Development
Research Institute,
The package fifth program, development and food security for 1404,
Published in 1388
24. Evaluation of how the effectiveness of each strategy has been
selected to study in detail the main report. For more information
on this assessment process please refer to the following address:
Islamic parliament Research Center, infrastructure Office:
Evaluation of agricultural development strategies in the first fiveyear
program to develop the country's fourth.
25. It is worth noting that the adoption of the same challenges
Implementation of development strategies in other sectors, the
general structure of the revised plan and formulating strategies
and administrative systems, In the process of national
development is inevitable