جایگاه ایران در صادرات رازیانه: رهیافت مزیت نسبی صادراتی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی جایگاه ایران در صادرات رازیانه، در بین ده کشور عمده صادرکننده ی این محصول می باشد. بدین منظور شاخص های مزیت نسبی آشکار شده(RCA)، مزیت نسبی آشکار شده ی متقارن(RSCA)، میچلی(MI)، کای دو(χ2) و سهم در تراز تجاری(CTB) محاسبه شده اند. آمار و اطلاعات لازم جهت محاسبه ی شاخص ها به صورت سری زمانی طی سال های ٢٠٠8-١٩٩9 برای ده کشور افغانستان، بلغارستان، چین، مصر، آلمان، هند، ایران، سنگاپور، سوریه و ترکیه از سایت FAO جمع آوری گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از شاخص های RCA و RSCA، ایران در صادرات رازیانه به ترتیب مقام هفتم و ششم را داراست و نتایج حاصل از سایر شاخص ها نشان می دهد که ایران از مزیت نسبی در صادرات رازیانه برخوردار می باشد و این محصول قدرت رقابتی در سطح بین المللی را دارد. اما با توجه به وجود نوساناتی در این شاخص ها و از آنجایی که واردات رازیانه به داخل کشور وجود ندارد؛ می توان با استفاده از سیاست ها و راهکارهای حساب شده، به بهبود این وضعیت پرداخت. بدین ترتیب در راستای افزایش صادرات غیرنفتی و بهبود جایگاه صادراتی؛ تدوین نظام جامع مدیریت کشت و بهره برداری گیاهان دارویی از جمله رازیانه،‌ حمایت و برنامه ریزی جهت افزایش سطح زیر کشت،‌ شناسایی و معرفی بازارهای هدف رازیانه در سطح ملی و بین المللی، تدوین قوانین و ضوابط جمع آوری، تولید، فرآوری، بازاریابی و صادرات رازیانه توصیه می گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Place of Iran in Export of Fennel: The Export Comparative Advantage Approach

نویسندگان [English]

  • S. Amir Teimori 1
  • K. Shemshadi 2
  • S. Khalilian 3
چکیده [English]

The paper aims to examine the place of Iran in the export of fennel among ten major exporting countries. For this purpose, RCA, RSCA, MI, X2, CTB indices were calculated. Needed information for calculating indices was gathered from FAO sources. Afghanistan, Bulgaria, China, Egypt, Germany, India, Iran, Singapore, Turkey and Syria were selected for comparison. Based on RCA and RSCA indices, Iran stands in the seventh and sixth position in the export of fennel respectively. On the whole, the results of the other indices showed that Iran had comparative advantage in the export of fennel. But due to existence of variation in these indices, it`s possible to improve present situation by persuading appropriate policies. Thus it is recommended to recognize and introduce target markets for fennel at international level and support production, processing, marketing and export of fennel
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fennel
  • Revealed comparative advantage
  • revealed symmetric comparative advantage
  • Iran
1.Anvie Takie, L. (1386). Comparative advantage of Iran's export of
apple with a major exporter of this product. Journal of
Agricultural Economic and development. Vol 58: 177-203. (in
persian)
2.Archibugi, D. and M. Pianta (1992), The technological advanced
countries, A report to the EEC on international science and
technology activities, Dortrecht, Kluwer Academic Publisheries.
3.Ashrafi, M,. Karbasi, A,. Sadrol Ashrafi, M. (1386). Comparative
advantage in production and export of raisin in Iran. . Journal of
Agricultural Economic and development. Vol 58: 39-59. (in
persian)
4.Bank of Professional Articles. The company of Agricultural
Experts. www.ir-agri.com. (in persian)
5.Bahta S.T and A. Jooste. 2005. The Effect of Internationalisation on
the Beef and Maize Sub-sectors: The Relevance of Revealed
Comparative Advantage Measures. Agrekon, Vol 44: 452-464.
6.Cai, J. and Leung, P. and M. Loke. 2007. Comparative Advantage
of Selected Agricultural Products in Hawai`i: A Revealed
Comparative Advantage Assessment. University of Hawai`i.
Economic Issues, April 2007.
7.Data Base of Agricultre. (1387). Ministry of Agricultre. (in persian)
8.Dashti, Gh,. Khodaverdi Zade, M,. Mohamad Rezaee, R.(1389).
comparative advantage and Pistachio global export market
structure analysis. Journal of Economic and Agricultural
development. Vol 24 (1): 99-106. (in persian)
9.Department of Vegetables and drug plants. Ministry of Agriculture.
(1389). (in persian)
10.Forghani, H,. Kiani abari, M. (1384). Comparative advantage of
Iranian cumin in comparison with selected countries. Journal of
Agricultural Economic and development. Vol 52: 145-153. (in
persian)
11.Kashfi Banab, A. (1389). Economic advantage and trade in
medicinal plants in Iranian culture and its value in international
markets. Journal of Iran Room. Shahrivar 1389. (in persian)
12.Laursen, K. (1998), Revealed comparative advantage of
international specialization, DRUID, Working Paper (ISBN 87-
7873-069-4)
13.Li K.W.and Bender S. 2002. The Gain and Loss of Comparative
Advantage in Manufactured Exports among Regions. Center
Discuss Paper, NO, 853.
14.Mahmoodi, A,. Vali Beigi, H. (1383). Analyze the relative
advantages and prioritize target markets for dairy exports to Iran.
Collection of selected speeches and papers of the ninth
conference of non-oil exports. Room of Commerce, Industries
and Mines. Tabriz: 159-194. (in persian)
15.Manir H. 1996. South Asian Economics in the Global Trading
System, The Australian National University Press.
16.Meftahi, H,. naseri, A. (1388). Barriers and strategies to advance
economic development Herbs. Center of Professional Services of
Drug Plant. Jahad Daneshgai of Ilam. (in persian)
17.Raoufi Fard, F,. Omid Beigi, R. (1385). The amount of oil and its
components in fennel seeds after oil extraction. Blog of Drug
Plants. (in persian)
18.Salami, H,. Pishbahar, A. (1380). Patterns and comparative
advantage in Iran agricultural products, analytical applications
using comparative advantage indices expressed. Vol 9 (34): 67-
99. (in persian).
19.Serin, V. and Civan A. 2008. Revealed Comparative Advantage
and Competitiveness: A Case Study for Turkey Towards the EU.
Journal of Economic and Social Research, vol 10(2):24-41
20.www.fao.org