تعیین کارایی مصرف آب آبیاری حوضه آبریز قره قوم با تاکید بر محدودیت های وزنی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده

با توجه به نیاز روزافزون جوامع بشری به تولیدات کشاورزی، افزایش کارایی مصرف آب آبیاری علاوه بر افزایش تولید به ازای هر واحد آب مصرفی باعث استفاده پایدار از منابع محدود آب می شود. در پژوهش حاضر، با استفاده از مدل های CCR و BCC کارایی نسبی واحد های تصمیم گیرنده حوضه آبریز قره قوم(استان خراسان رضوی) تعیین شد. با استفاده از مدل BCC با محدودیت های وزنی، کارایی مصرف آب آبیاری براساس قضاوت های ارزشی واحدهای تصمیم گیرنده بررسی شد. نتایج نشان داد کارایی واحدها در مدلCCR و BCC درحالت بدون محدودیت وزنی به طور قابل توجهی پایین می باشد. براساس نتایج مدل BCC با محدودیت های وزنی، اکثر واحدهای تصمیم گیرنده کارا بودند. مقادیر هدف نهاده ها و محصول برای واحدهای ناکارا تعیین شد. با توجه به یافته ها، یک سیاست قیمتی مناسب برای نهاده آب و دوره های آموزشی و ترویجی در بهبود کارایی واحدهای مورد مطالعه می تواند موثر می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining Efficiency of Irrigation Water use in Gharehgom Basin with Emphasis on Weighted Restrictions

نویسندگان [English]

  • S . Khanjari 1
  • M . Sobohi 2
چکیده [English]

Due to significance of increasing efficiency in water use in this study, by using the CCR and BCC models, the relative efficiency of decision-making units of Gharehghom Basin, in Khorasan razavi province was determined. Irrigation water use efficiency based on the value judgments of decision-making units was investigated by BCC model with weighted restrictions. Results showed that, the performance of units in CCR and BCC models with non-weighted restriction were significantly lower. Most decision-making units were efficient, based on BCC model with weighted restriction. The target inputs and outputs were determined for inefficient decision-making units. The results of the study indicated that implementing suitable price policy for water, training and extension services could be helpful in improving efficiency of decision- making units under study. JEL Classification : C02, Q25
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • weight restriction
  • Gharehghom Basin
1- Banker, R.D., Charnes, A. and Cooper, W.W. 1984. Some Models forEstimating Technical and Scale in Efficiencies in Data EnvelopmentAnalysis. Manage. Sci. 3 (9): 1078–1092.
2- Charnes, A., Cooper, W.W. and Rhodes, E. 1978. Measuring theEfficiency of Decision-Making Units. Eur. J. Oper. Res. 2: 429–444 .
3- Chizari, A.H. and Ghadimi, A. 2001. Comparison of Multi-criteriaEvaluation Methods on Sustainable Management of Water Resources ofKhorasan"S Qare-Qum Watershed, Iran, Agricultural Economics andDevelopment. 34: 167-206.(in Persian)
4- Coeli, T., Parsada, R. and Battese, E. 1998. An Introduction toEfficiency and Productivity Analysis, Bostone, Kluwer Academic Pub.
5 - Dehghanpour, H. and Bakhshoudeh, M. 2008. Investigating VirtualWater Trade Limitation, Issues In Marvdasht Region. MS Thesis, ShirazUniversity of Agricultural Economics.
6 - Diaz, J.A.R, Poyato, E.C. and Luque, R.L. 2004. Application of DataEnvelopment Analysis to Studies of Irrigation Efficiency in Andalusia. J.Irrig. Drain. Eng. 130 (3) : 175–183 .
7 -Farrell, M.J. 1957. The Measurement of Productive Efficiency. J. R.Stat. Soc. Ser. A 120 (III), 253–281.
8 - Heydari, H. 2010. Optimal Allocation of Water Resources inAgriculture (Case Study of Mashhad Plain). MS Thesis, Zabol Universityof Agricultural Economics.
9-Jafari, A., Mahluji, M. and Mamanpush, A. 2002. Estimation theEfficiency of Agricultural Water Use in Esfahan Province. SecondRegional Conference on Irrigation and Drainage Committee.
10- Keshavarz, A. and Heydari, N. 2009. Reviewing the Waste andWaste Water Resources in the Country to Make the Production Processand Consumption of Agricultural Products M., Research Institute of Seedand Plant Improvement.www.ias.ac.ir/prevention/seminar/keshavarz.doc.
11- Mehregan, M. 2005. Quantitative Performance Evaluation Model inOrganizations, Tehran, Tehran University Press.
12- Mousavi, H., Khalilian, S. and Vakilpour, M.H. 2006. The Effect ofUse Pressurize Irrigation System on Technical Efficiency of PotatoFarms (Case Study Shahrekord Township). Pajouhesh-and-Sazandegi inAgronomy and Horticulture. 76:171-178.
13- Raju, K.S. and Kumar, D.N. 2006. Ranking Irrigation PlanningAlternatives Using Data Envelopment Analysis. Water. Resour. Manage.20: 553–566. (in Persian)
14- Saboohi, M. and Jamnia, A.R. 2009. Determination of Efficiency inBanana Farms in Sistan and Baluchistan Province. Iranian Journal ofAgricultural Economics.2:146-135. (in Persian)
15 - Scheel, H. 2000. EMS: Efficiency Measurement System UsersManual, Version 1.3. University Dortmund, Dortmund .
16 - Srdjevic, B, Medeiros, Y.D.P. and Porto, R.L.L. 2005. Dataenvelopment Analysis of Reservoir System Performance. Comput. Oper.Res. 32: 3209–3226.
17 - Thanassoulis, E. 2000. DEA and Its Use in the Regulation of WaterCompanies. Eur. J. Oper. Res. 127(1): 1–13 .
18 - Wong, Y-HB. and Beasley, JE. 1990. Restricting Weight Flexibilityin Data Envelopment Analysis. J. Oper. Res. Soc. 41 (9): 829–835..
19 - Yilmaz, B., Yurduse, M. and Harmancioglu, N. 2009. TheAssessment of Irrigation Efficiency in Buyuk MenderesBasin. Water.Resour. Manage. 23:1081-1095