مطالعه رابطه بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی در مناطق شهری و روستایی کشور: کاربرد منحنی کوزنتس

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکترای دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

در ادبیات توسعه اقتصادی، دو فرضیه متفاوت درباره کاهش فقر وجود داد. اول فقر بوسیله افزایش رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد کاهش می‌یابد. دوم رشد اقتصادی فزاینده ممکن است توزیع درآمد را بدتر کند. در همین راستا، مطالعه حاضر تلاش کرده است تا چگونگی تغییرات نابرابری درآمدی در مناطق شهری و روستایی تمامی استان‌های کشور را در فرآیند رشد اقتصادی استانی در طول سال‌های 1386-1379 با استفاده از داده‌های تابلویی در قالب منحنی کوزنتس آزمون نماید. نتایج نشان می‌دهد که ارتباط Nشکلی بین نابرابری درآمد و درآمد سرانه مناطق شهری استانها وجود دارد. در حالیکه در مناطق روستایی رابطه N شکل معکوسی مشاهده شده است. همچنین یک درصد افزایش در درآمد سرانه استان‌ها ، به طور متوسط نابرابری درآمدی را در مناطق شهری 44/0 درصد افزایش می‌دهد، در حالی که همین میزان افزایش در درآمد سرانه استان‌ها باعث کاهش 41/0 درصدی نابرابری درآمد در مناطق روستایی می‌شود. بنابراین، همگام با دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، لزوم اجرای برنامه‌های مبارزه با فقر و کاهش نابرابری درآمدی در کشور و بخصوص در مناطق شهری پیشنهاد می شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Income Inequality and Economic Growth in Urban and Rural Areas of Iran: Application of

نویسندگان [English]

  • S .A . Mortazavi 1
  • F. Seraj Zadeh 2
  • M . Shokohi 3
چکیده [English]

In the literature of development economics there are two well known propositions about poverty reduction. (i); poverty can be reduced by promoting economic growth and by improving income distribution. (ii); increasing economic growth may worsen income distribution. This study attempted to investigate the relationship between inequality income and economic growth in urban and rural regions using Kuznets curve during 1980-2007 period. The results showed evidence of the inverted N-shaped relationship between per capita income and inequality of income in rural regions while, there was N-shaped relationship between per capita income and inequality income in urban areas. Also, increment in per capita income by 1 percent increased inequality of income in urban and rural areas by 0.44 and 0.41 percent respectively. JEL Classification : D63، R11
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • income inequality
  • urban and rural regions
1. Abunuri, A. and R. Abbasi ghaderi. 2007. Investigating theeffects of economic growth on poverty in Iran. Journal of
Economic Research, 30: 21-34.(in Persian)
2. Aghion P., Caroli E. and G. Peñalosa. 1999. “Inequality andEconomic Growth: The Perspective of the New Growth
Theories,” Journal of Economic Literature 3:1615-1660.
3. Anand, S. and S. Kanbur. 1993. The Kuznets process and theinequality development relationship. Journal of DevelopmentEconomics, 40: 25–52.
4. Assadzadeh, A. and S. Paul. 2001. "Poverty, Growth andRedistribution: A Case Study of Iran", W R, United Nations
University, Discussion paper No. 2001/124.
5. Baltagi, B. 2002. Econometric analysis of panel data. John Wileyand Sons
6. Barro, R. 2000. “Inequality and Growth in a Panel of Countries,”Journal of Economic Growth, 5:5-32
7. Bruno, M., Ravallion, M. and L. Squire. 1998. Equity and growthin developing countries: old and new perspectives on the policyissues, in income distribution and high-quality growth (edited byVito Tanzi and Ke-young Cho), Cambridge, Mass: MIT Press.
8. Cheng, I. H. and H. J. Wall, H. J. 2000. NAFTA and the changingpattern of state export, Federal Reserve Bank of St. Louis.
9. Egger, P. (2000). A note on the proper econometric specificationof the gravity equation, Economics Letters, 66: 25-31.
10. Gallet, C. A. and R. M. Gallet. 2004. U.S. growth and incomeinequality: evidence of racial differences, The Social ScienceJournal, 41: 43–51.
11. Gorji, M. 1997. The effects of economic policies of governmenton income distribution. Journal of Commercial Research, 2: 21-34. (in Persian)
12. Jha, S. 1996. The Kuznets curve: A reassessment. WorldDevelopment, 24: 773–780.
13. Khaledi, K. and Zavar, P. 2005. Poverty in rural and urbanregions. Journal of Agricultural Economics and Development. 49:
14. Khaledi, K. and M. Sadrolashrafi. 2005. The interrelationshipbetween economic growth in agricultural sector andincome 23: 25-39. (in Persian)
15. Kuznets, S. 1955. Economic growth and income inequality, TheAmerican Economic Review. 45: 1-28.
16. Lee, C.C., Chiu, Y.B. and C. H. Sun. 2010. The environmentalKuznets curve hypothesis for water pollution: Do regions matter?Energy Policy, 38: 12-23.
17. Nili, M. and E. Farahbakhsh. 1998. The relationship betweeneconomic growth and income distribution. Journal of Plan andBudget, 34: 121-154.
18. Papanek, G. F.and O. Kyn. 1986. The effect on incomedistribution of development, the growth rate and economic
strategy, Journal of Development Economics, 23: 55–65.
19. Randolph, S. and W. Lott. 1993. Can the Kuznets effect be reliedon to induce equalizing growth? World Development, 21: 829–840.
20. Sadeghi, H. Asariarani, E. and Z. Jalili. The relationship betweeneconomic growth and poverty with poverty elasticity approach.Journal of Commercial Research, 50; 73-100. (in Persian)
21. Sadeghi, H., Baskha, M. and V. Shaghaghi Shahri. 2008. Therelationship between economic growth and income inequality indeveloping countries. Journal of Social Welfare, 33: 27-44. (inPersian)
22. Shahbaz, M. 2010. Income inequality-economic growth and nonlinearity:a case of Pakistan, International Journal of SocialEconomics, 8: 613-636.
23. Tabassum, A. 2005. Economic Growth and Income InequalityRelationship: Role of Credit Market Imperfection, CEPR
discussion paper, No: 2307
24. Toudehrousta, M. and M. Rezaei. 2002. Investigating incomedistribution in Iran. Policy Economic Information. 177: 213-228.
25. Zibaei, M. and A. Shooshtarian. 2008. Dynamic poverty in Iranwith using compound data. Journal of Economic Research, 32:55-83. (in Persian)
26. Varaghaei, A. 2007. The relationship between economic growthand income inequality in Islamic countries. MSc Thesis, IsfahanUniversity, Faculty of economics.