تعیین عامل های موثر بر پذیرش بیمه ی دام در شهرستان کرمان با کاربرد روش های پارامتریک ونا پارامتریک

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه باهنر کرمان

چکیده

بخش دامپروری به عنوان زیر بخشی مهم از کشاورزی، همانند سایر فعالیت های کشاورزی، در تولید و فروش با مخاطره مواجه است. به دلیل اهمیت این بخش در سامانه های تغذیه ای دنیا و بمنظور تداوم فعالیت های تولیدی، لازم است دامپروران با بکارگیری روش های مناسب مهار و مدیریت خطر، مورد حمایت قرار گیرند. یکی از روش های متداول و مرسوم در مدیریت ریسک استفاده از پوشش های بیمه ای است. آنچه که در این بین مهم است چگونگی رویارویی گروه های هدف با این سامانه حمایتی است. در این مقاله، بمنظور تعیین و بررسی عامل های موثر بر پذیرش بیمه ی دام از سوی دامداران شهرستان کرمان، تعداد 114 دامدار در سال 1387 به گونه ی تصادفی انتخاب و وضعیت آن ها تحلیل شده است. ابتدا با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی، مولفه های تأثیرگذار بر رفتار دامداران شناسایی و سپس اثر نهایی مربوط به متغیرهای تعیین شده به وسیله ی شبیه لاجیت تجزیه و تحلیل شده است. خروجی های مربوط به شبکه ی عصبی نشان داد که نوع دامداری، سطح سواد، سابقه ی کار، تعداد دام ها، سن، مشاغل جانبی و درآمد سال گذشته، متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار دامداران می باشند. نتایج بدست آمده از برآورد شبیه لاجیت بیانگر مثبت بودن تأثیر سطح سواد، سابقه ی کار و تعداد دام ها در پذیرش بیمه و منفی بودن تأثیر نوع دامداری، سن، مشاغل جانبی و درآمد سال گذشته در پذیرش بیمه است. با توجه به نتایج بدست آمده، پیشنهاد می شود به دلیل تمایل بیش تر دامداری های صنعتی در استفاده از بیمه، توسعه ی واحدهای کوچک در شهرستان کرمان مورد توجه قرار گیرد. هم چنین، از فعالان جوان و تحصیل کرده در بخش دامپروری شهرستان، به دلیل تمایل بیش تر به پذیرش نوآوری هایی از قبیل بیمه، حمایت گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Effective Factors on Adoption of Livestock Insurance in Kerman with Parametric and Nonparametric Methods

نویسندگان [English]

  • M. R. Z. Mehrjerdi 1
  • A. Esmaieli 2
چکیده [English]

Livestock subsector like other agricultural activities are faced with risk in production and marketing. Insurance is one of the most prevalent methods in risk management. It is important to know, how target groups react to this protective system. This article aims to determine and assess the factors which affect adoption of insurance by ranchers in Kerman province. For this purpose, 114 ranchers were selected randomly and were interviewed. First, the effective factors on ranchers' behavior were determined by Artificial Neural Networks, and then marginal effects of the variables were estimated by Logit model. Output of artificial neural networks indicated that type of ranch, education level, experience, number of livestock, age, off-farm activities and previous year revenue were factors affecting on ranchers, behavior. Results of Logit estimation indicated that the effect of education level, experience, number of livestock had positive and type of ranch, age, off-farm activities and previous year revenue had negative effects on insurance adoption by ranchers
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marginal Effect
  • Insurance Adoption
  • Artificial Neural Networks
  • Logit Model