عامل های موثر بر مشارکت اعضای گروههای توسعه ی روستایی در فعالیت های ترویجی حفاظتی پروژه ی بین المللی ترسیب کربن ایران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این مقاله عامل های موثر بر مشارکت اعضای گروههای توسعه ی روستایی در فعالیت های حفاظتی ترویجی اجرا شده از سوی پروژه ی بین المللی ترسیب کربن، در منطقه ی حسین آباد غیناب شهرستان سربیشه ی استان خراسان جنوبی، بررسی گردید. داده های مطالعه از راه تکمیل 124 پرسشنامه در میان اعضای گروههای توسعه ی روستایی فراهم شد. نتایج نشان داد که مهم ترین عامل های اثرگذار بر مشارکت اعضای گروههای توسعه ی روستایی در فعالیت های حفاظتی ترویجی عبارتند از: وضعیت تاهل، اسکان، سن، تعداد اعضای خانوار، درآمد سالانه ی خانوار و سطح زمین های تحت مالکیت خانوار؛ به بیان دیگر، احتمال مشارکت اعضای گروه توسعه ی در فعالیت های یاد شده با افزایش سطح درآمد سالانه ی خانوار، تعداد اعضای خانوار و نیز در میان ساکنان دایمی در منطقه افزایش می یابد. این درحالی است که با افزایش سن و سطح زمین های تحت مالکیت خانوار و در میان افراد دارای همسر (متاهل) احتمال مشارکت اعضای گروه توسعه در فعالیت های حفاظتی ترویجی کاهش می یابد. با توجه به یافته ها، پیشنهادهایی در راستای بهبود عملکرد این نوع فعالیت ها و نیز افزایش میزان مشارکت اعضای گروه توسعه ارایه شد
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Participation of Rural Development Group's Members in Extension Activities: A Case Study of Carbon Sequestration Project in Southern Khorasan

نویسندگان [English]

  • M. Hassannezhad 1
  • M. R. Kohansal 2
  • M. Ghorbani 2
چکیده [English]

This study investigated factors affecting participation of rural development group's members in extension-conservation activities in International Carbon Sequestration Project in Hossein Abad Ghynab Plain in Sarbisheh township of Khorasan province. Data were obtained from124 questionnaires which were completed by rural development group's members. Results showed that most important factors affecting participation in extension- conservation activities were marital status, settlement, age, number of household members, annual household income and land ownership. In other words, probability of participation in the activities would increase with increasing annual household's income, number of household members and permanent residency in the district, while increase in age, household owned land would decrease probability of participation in the activities. Finally, some recommendations were made to improve group's performance