عامل های موثر بر تقاضای تفریح در پارک های جنگلی،مطالعه ی موردی پارک جنگلی داغلار باغی شهرستان خوی

نویسنده

مربی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

چکیده

هدف از این مقاله، تعیین ارزش خدمات تفریحی پارک جنگلی داغلار باغی شهرستان خوی در آذربایجان غربی است. برای این منظور، از الگوی هزینه‌ی مسافرت در چارچوب تابع تولید خانوار استفاده می‌شود. روش شناسی کار بر مبنای، تخمین توابع تولید تفریح، هزینه‌ی نهایی و محاسبه‌ی قیمت سایه‌ای است. تابع تولید مورد استفاده از نوع گری بیکر می باشد. داده-های مورد نیاز از یک نمونه 70 نفری از بازدیدکنندگان در تابستان سال 1388 گرد آوری شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که زمان مسافرت و هزینه های مسافرت، بر تولید کالای تفریح موثر هستند. همچنین، تقاضای تفریح دارای رابطه ی مثبت با درآمد مسافران و کیفیت پارک و نیز رابطه ی منفی با قیمت سایه ای تفریح می باشد که مطابق با انتظارات تئوریکی است. در این راستا، جهت گیری سیاست های توسعه ی تفرج گاهها و پارک های شهری، با حفظ استانداردهای زیست محیطی و ایجاد ساز و کارهایی برای بازگشت سرمایه دارای اهمیت است. در نهایت توصیه شده است که کیفیت پارک، به عنوان عامل موثر در تقاضای تفریح بهبود یابد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining Recreational Demand for Forest Parks Using Household Production Function: A Case Study of Khoy Forest Parks

نویسنده [English]

  • A. Bagherzadeh
چکیده [English]

Urban parks have recreational values for people leisure activities. Daglar Bagi park are located close to Khoy city in western Azarbaijan. The park provides some services to the city's inhabitants. In this article, demand function for recreation in Khoy forest park was estimated using household production function of Gary Backer. The relationship between recreation demand, time of travel and recreational services was determined. Results indicated that demand for recreation in Khoy forest parks was related to the quality of park services, income of visitors and shadow price. Moreover, the result showed that the recreational shadow price was amounted to752 Rials.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Household production function
  • recreation demand
  • Khoy forest park
1-Amirnejad, H, 2008, Natural resources and environmental economics, Jangle
Press, Tehran.
2 - Bruzelius, N, 1980, The value of travel time, London University.
3 - Backer, G, 1967, A theory of the allocation of time, Economic Journal,
No 75 .
4 - Brown, M, 2001, Macroeconomic theory, Stone Press University.
5- Dehganian, S, 2005, Environmental economics, Ferdowsi University Press.
6- Falihi, N, 2004, Economic valuation of environmental resources, case study
of Anzali parks, M.A Thesis Islamic Azad University, Tehran. 
7 - Fleming, C, 2008, The recreation of value and application of demand
method, Tourism Management, No. 29.
8 - Hanley, N, 1996, Cost – Benefit analysis and the environment, Hants.
Edward Publishing Limited.
9- Henderson. J, R, Quandt, 1985, Microeconomic theory, McGraw - Hill
Press.
10- Karimzadegan, H, 1985, Environmental economics, Mehr Press .
11 - Mc kean, J. R. Revier. 1990, The extension of linear travel cost model,
Land Economic, No. 66.
12- Pajooyan, J, 2006, Public economics, Jangle Press, Tehran.
 13- Pajooyan, J, 2008, Conference of public economics, IAU University,
Tehran.
14- Pajooyan, J. 1978, The effect of congestion on demand for outdoor
recreation, Ph.D. Thesis US Utah University.
15- Quant, J. 1990, Production theory and application, Journal of Economic,
No. 32
16 -Smith, V. 1983, The opportunity cost of travel time in recreation demand
model, Land Economic, No.59.
17- Willis, K. 2000, An individual travel cost method of evaluating forest
recreation, Journal of Agricultural Economic, No. 41.