بررسی بازاریابی و مزیت نسبی بادام دراستان یزد

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد .

2 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده

از آنجا که بازاریابی، آخرین حلقه از زنجیره ی تولید محصول بشمار می رود و مشکلات و ناکارایی آن میتواند توانایی های تولید یک محصول را نیز ضایع کند، مسایل بازار رسانی بادام در استان یزد مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، با استفاده ازمطالعات میدانی و کتابخانه ای، مسایل و مشکلات گوناگون بازار رسانی این محصول، در استان یزد، بررسی شده است. در این راستا، ضمن شناسایی مسیرهای بازار رسانی، حاشیه ی بازار عمده فروشی، خرده فروشی و کارایی بازار محاسبه گردید. با مصاحبه ی حضوری با صادرکنندگان و بررسی اسناد و مدارک، مشکلات صدور محصول بررسی شد. مزیت نسبی تولید بادام در استان، با معیار هزینه ی منابع داخلی، برآورد گردید. بر اساس نتایج بدست آمده، نوسان قیمت در فصل برداشت و شفاف نبودن بازار، مهم ترین مشکلات تولیدکنندگان در زمینه ی بازار بادام است. بازار داخلی بادام مسیر ساده ای دارد و خدمات بازاریابی نظیر درجه بندی، بسته بندی و تبدیل به ندرت انجام میشود. در این بازار، خریداران محلی نقشی مهم به عهده داشته و سهم تولیدکننده از قیمت نهایی بادام و مغز بادام بالای 50 درصد است. بیش ترین هزینه ی بازار رسانی، مربوط به هزینه ی محل کسب و سرمایه در گردش است. کارایی بازار بادام با پوست، بالای 35 درصد است. همچنین، نتایج بدست-آمده از این پژوهش، نشان داد که تولید بادام در استان یزد، دارای مزیت نسبی می باشد و حمایت بیش تر از تولید کنندگان این محصول به وسیله ی دستگاههای ذیربط دولتی توصیه می شود. همچنین، بمنظور یافتن بازارهای جدید صادراتی و افزایش نفوذ در بازارهای کنونی، حمایت از صادرکنندگان بادام برای شرکت در نمایشگاههای خارجی و یا انجام تبلیغات در آن کشور ها توصیه می شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Almond Marketing and Comparative Advantage in Yazd Province

نویسندگان [English]

  • J. Salem 1
  • E. Zare 2
چکیده [English]

Cultivated area of almond in Iran is amounted to 146055 hectares with almost 10% in Yazd province. In this paper various problems in domestic marketing of almond were investigated. Data were collected from a sample of producers and various marketing agents. In this study marketing channels were recognized and wholesale and retail margin and marketing efficiency were determined. For determining almond comparative advantages, domestic resources cost (DRC) criterion was used. Results showed that fluctuation of prices during harvesting season and uncertainty of market was among important marketing problems facing producers. Marketing services were limited and services such as grading and packaging were done rarely. Local buyers played an important role in almond market and producer share of retail price of almond was over the 50%. Efficiency of almond market was over 18 percent.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yazd Province
  • marketing margin
  • Mmarketing Eefficiency
  • Almond
  • Comparative Advantage
1- Digbi M..1989. Marketing Margins in the meat sector, England and
Wales.1978- 1987, Journal of Agricultural Economics,No.40:129.
2- Gholi beglo M.2005. Effect of government Protection policy on comparative
advavtage.Case Study:Section of Agronomy and Horticultural of ghazvain
province. Scientific and Research quarterly Journal Agricultural Economic and
developmenti, No:50
3- Haddad M. Rabiey M. 1997. Comparative Advantage OF Agricultural
products, Agricultural Planning, Economic and Rural Development Research
Institute.
4- Hoseiny M. 1997.World Market Structure of Production, Iranian Pistachio
Export and This Structural Changes.Scientific and Research quarterly Journal
Agricultural Economic and developmenti ,No:18
5- Jafary A. 2000. Economical Motives and Comparative Advantage for
Production of Horticulture product in Hamadan Province, Project final report,
Agricultural Research and education organization , Hamadan Agricultural and
natural resources Research Center.
6- Khodadad kashi F. 1998. The Market Structure and Operation: This Theory's
and Use's in Iranian Industerial section. Published by Institute for trade Studies
and Research, Tehran, Iran
7- Kohlen A. and.Sing B. 1968. Marketing of Grourdunt in the Panjab,
P.A.U.Press, India.
8- Salem J. 2001. Study of marketing of Pistachio in Yazd province, Articles
collection of Festival celebration.
9- Salem J.1379. Study of marketing of Pomegranet in Yazd province, Scientific
and Research quarterly Journal Agricultural Economic and developmenti,
No:32 
10- Yazdany S.Eshraghy samany R.2005. Comparative Advantage of
production in Almond in chahar mahal bakhtiary Province. Iran Agricultural
Scientific Journal. No:3.
11- Zare E. 2006. Completely Study of marketing and comparative advavtage of
Almond in Iran, Project final report, Agricultural Research and education
organization, Fars agricultural and natural resources Research Center.