تاثیر اندازه ی دولت بر بهره وری نیروی کار و سرمایه در بخش های کشاورزی و صنعت در ایران

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار اقتصادکشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرم .ان

چکیده

تأثیر اندازه ی دولت بر میزان بهره وری عامل های تولید در بخش های اقتصادی، معیاری برای سنجش میزان موفقیت دولت در دستیابی به هدف های خود دارای اهمیت می باشد. این پژوهش تأثیر اندازه ی دولت را بر بهره وری نیروی کار و سرمایه در بخش های صنعت و کشاورزی در دوره ی زمانی 1385-1350 در ایران مورد بررسی قرار داده است. برای بررسی تأثیر دخالت دولت در بازار کار از معیار نسبت شاغلان بخش دولتی به کل شاغلان و برای بررسی تأثیر دخالت دولت در بازار سرمایه از معیار نسبت کل هزینه های دولت در امور اقتصادی به کل سرمایه گذاری استفاده شده است. برای تبیین ارتباط بین معیارهای تعریف شده با بهره وری نیروی کار و سرمایه از روش خود توزیع با وقفه های گسترده بهره گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که در بلند مدت بین بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی و صنعت با اندازه ی بزرگ تر دولت ارتباطی غیر مستقیم وجود دارد، اما اندازه ی دولت بر بهره وری سرمایه در بخش صنعت تأثیری معنی دار نداشته است. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود که بمنظور منتفع شدن بخش های اقتصادی مورد بررسی از جریان دخالت دولت در امور اقتصادی، دولت بیش تر سرمایه گذاری انجام شده در بخش کشاورزی را روی نیروی انسانی متمرکز نماید. در بخش صنعت نیز توجه دولت بیش تر به فعالیت های زیرساختی و در اولویت قراردادن سرمایه گذاری های مکمل با سرمایه گذاری های قبلی معطوف شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Government Size on Labor and Capital Productivity in Agricultural and Industrial Sectors of Iran

نویسندگان [English]

  • A. Esmaeeli 1
  • H Mehrabi 2
چکیده [English]

The effect of government size on inputs productivity in economic sectors is a measure that determines the government success in allocating resources. This article aims to measure the effect of government size on labor and capital productivity in agricultural and industrial sectors during 1350-1385 periods in Iran. Ratio of Government employees to total employees, was use d for determining the effect of government intervention in labor market and ratio of total cost of government to total costs in economic activities was used as a criterion for capital market. The relationship between these criteria and labor and capital productivity were estimated with Auto Regressive Distributed Lag method. The results indicated that there was an indirect relationship between government size and labor productivity in agricultural and industrial sectors but it has no significant effect on capital productivity in industrial sector. Therefore, it was suggested that more emphasis should be placed on investment in agricultural sector especially on labor force to utilize new technologies. In industrial sector government must increase investment on infrastructure.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Sector
  • Capital Labor and Productivity
  • Government Size
  • Industrial Sector
  • Iran
1 پورفرج، ع . 1383. بررسی تأثیر تأمین مالی اندازه ی دولت بر رشد اقتصادی ایران. فصلنامه ی
پژوهش های اقتصادی، شماره ی 11و 12، ص 119-142.
 -2 تشک .،اینی 1384. اقتصاد سنجی کاربردی به کمک Microfit. موسسه ی فرهنگی هنری ی د باگران
تهران .
-3 رفیعی، ه و زیبایی، م . 1381. اندازه ی دولت، رشد اقتصادی و بهرهوری نیروی کار در بخش کشاورزی.
اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال یازدهم، شماره ی -43 44، ص -75. 88
- -4 سوری،ع وکیهانی، ح، 1382. متغیرهای جمعیتی، اندازه ی دولت و رشد اقتصادی. فصلنامه ی
پژوهش های اقتصادی، شماره ی 10-9 ، ص -60 . 83
- -5 شریفی،ن و علیزاده، م . 1381. اثر مخارج دولت بر اقتصاد منطقه با استفاده از ماتریس حسابداری
اجتماعی، مطالعه ی موردی استان گلستان . فصلنامه ی پژوهش های اقتصادی ایران، شماره ی .13
--6 نوفرستی،م . 1378 ر. یشه ی واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی، موسسه ی خدمات فرهنگی رسا.
-7 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1387 ، سالنامه یها آماری سال یها -1350 85، انتشارات بانک
مرکزی جمهوری اسلامی، ایران ، تهران.
-8 مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران 1387 ، سالنامههای آماری، سال های 1350-85، ایران، تهران .
- -9 وزارت راه و ترابری، دبیرخانه ی ی پ شبرد بهره یور . اندازه ریگ ی و تحلیل بهره یور در بخش حمل و نقل .
10- Atul, A. and Sal, A. 2002. Government size, factor accumulation, and
economic growth: evidence from OECD countries. Journal of Policy
Modeling: 24.
11- Braun, R and Kubota .2000.The effect of government capital and labor
productivity in Japans prefectures.International University of Japan.
12- Eiji, Y. 2004.The influence of government size on economic growth and life
satisfaction, a case study from Japan.Munich Personal RePEc Archive.
13- Nourzad, F. 2000.The productivity effect of government capital in
developing and industrialized countries, Applied Economics: 32.
14- Terasawa, Katsuaki L and William R.Gates.Relationships between
Government Size and Economic Growth: Japan’s Government Reforms
and Evidence from OECD.International Public Management Journal: 1
(2).