بررسی رابطه ی تجارت خارجی و بهره وری عامل های تولید در بخش کشاورزی ایران

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل.

3 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده

با توجه به گرایش موجود در گسترش تجارت خارجی در کشورهای در حال توسعه و ایران، این مقاله به آزمون این فرض می پردازد که رابطه ای تقابلی بین تجارت خارجی کشاورزی و بهره وری عامل های تولید در این بخش وجود دارد. به این منظور با استفاده از داده های سال های87-1358 و استفاده ار مدل ARDL این رابطه برآورد شد. نتایج نشان داد که تجارت خارجی در کوتاه و بلند مدت بر بهره وری عامل های تولید در بخش کشاورزی تأثیر مثبت دارد. بر این اساس، کاهش محدودیت های بازرگانی خارجی محصولات کشاورزی توصیه شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foreign trade and Input Efficiency Relationship in the Agricultural Sector of Iran

نویسندگان [English]

  • H. Esnaashari 1
  • A. Karbasi 2
  • M. Mosannen mozafari 3
چکیده [English]

Foreign trade has an important role in economic growth of Iran like other countries.. This paper tests the hypothesis that whether is a relationship between foreign trade and input efficiency in the agricultural sector. ARDL method was applied in order to estimate this hypothesis. The results showed that foreign trade affected the efficiency of this sector positively in short and long run. It was concluded that appropriate policy for government is to remove barriers on foreign trade of agricultural products
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Input Efficiency
  • Foreign Trade
  • ARDL model
  • Agricultural Sector
1 تشکینی ، .، ا " اقتصادسنجی کاربردی به کمک Microfit، "موسسه فرهنگی هنـری دیبـاگران،
تهران ، 1384 .
 -2 تهامی پور ، م و کرباس .ر. ع،ی "بررسـ ی رشـد بهـره یور در بخـش کـشاورز ی یـ ا ران"، مجموعـه
مقالات هما یش اقتصاد ایران در گام نهم با تأکید بر اقشار کم درآمد، وزارت امـور اقتـصاد و دارا ،ییـ
تهران،1385.
 -3 مهدوی، و ا جوادی، ش ،. "آزمـون تجربـی رابطـه تجـارت خـارجی ورشـد اقتـصادی درایـران ،"
 .م -4 مبر، جرالد،" مباحث اقتصاد توسعه"، ترجمه غلامرضاآزاد، نشرنی، چاپ اول، تهران ، 1378 ،
 -5 مهرآرا، م ، و محسنی ،.ر، " آثارتجارت خارجی بر بهره یور ایران،" مجله ی تحقیقـات اقتـصادی ،
.1383 .66شماره
مجله ی پژوهش های نوین اقتصاد کشاورزی /جلد 2 / شماره /1ی 111 1389
 -6 محمودی، س ،. " روند جهانی شدن الزامی برای رشد سریع بهره یور درایران،" نخستین همایش
ملی بهرهوری وتوسعه، تبریز ، 1384
 -7 نوفرستی، م ." ریشه ی واحد و هم جمعی دراقتصاد سنجی " موسسه ی خدمات فرهنگـی رسـا،
چاپ اول ، 1378 .
8- Tylor, W. Growth and export expansion in developing countries: some
empirical evidence, Journal of Development Economics, NO0.1981.
9- Kim,E. Trade Liberalization and Productivity growth in Korean
manufacturing industries: Price Protectin, market power, and scale
effiency”, Journal of Development Economics .2000. 62;55-83.
10- Chen T.S. & Tang D.P. Export Performance and Productivity
Growth: The Case of Taiwan, Econ- Devel, and Cult. Change. 1990
11- Weiss, j. Trade Policy reform and performance in manufacturing:
Mexico, 1975-88, Journal of Development Studies,1996. 29: 1-23.