توزیع درآمد در مناطق روستایی و شهری ایران ( 1363-1386)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

 این پژوهش به بررسی وضعیت توزیع درآمد کشور طی سال های 1363 -86 به تفکیک مناطق
روستایی و شهری پرداخته است . با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوارها که توسط مرکز آمار
ایران گردآوری شده است ، تغییرات توزیع درآمد در مناطق روستایی و شهری کشور محاسبه شده
است ؛ به این منظور از ضریب جینی ، شاخص تایل ، ضریب اتکینسون و نسبت دهک دهم
درآمدی به اول استفاده شده است . یافته های مطالعه نشان داد در طول دوره ی مورد بررسی از
نابرابری درآمد در کشور کاسته شده است هر چند که این کاهش بسیار کند است ؛ در ضمن نتایج
نشان می دهد که توزیع درآمد در مناطق روستایی نابرابرتر از مناطق شهری و از نوسان های
بیشتری برخورداربوده که بر این اساس به توجه بیشتر به توسعه ی مناطق روستایی توصیه شده
است. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Income Distribution in Rural and Urban Areas of Iran (1363-1386)

نویسندگان [English]

  • S.M. Hoseini 1
  • S.A. Najafi 2
چکیده [English]

This study aims to determine income distribution in rural and
urban areas of Iran during 1987-2007 periods. The family cost of living
data which gathered by Statistical Center of Iran were used to calculate
the changes of income distribution in the urban and rural areas of the
country. For this purpose, various measures such as Gini coefficient,
Theil index and Atkinson coefficient were utilized. Findings of the study
indicated that income inequality decreased during the period of study
steadily. Also it is concluded that income distribution in rural areas was
more unequal and fluctuating compare to urban areas. On this basis, it is
recommended that more emphasis must be placed on rural areas in
development plans

کلیدواژه‌ها [English]

  • income distribution
  • Gini Coefficient
  • Theil index
  • Atkinson coefficient
  • Income Ratio
1. بهرامی اسفنجرانی ف . 1387. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، اندازه گیری میزان نابرابری
درآمد مناطق شهری و روستایی استان اصفهان با یک مورد مقایسه ای با کل کشور
1363 -85.دانشگاه الزهرا(س).
2. تفضلی ف .1383، تاریخ عقاید اقتصادی ، نشر نی.
3 . تودارو م . فرجاد غ .1384. توسعه اقتصادی در جهان سوم . انتشارات کوهسار.
4 . جباری م .1384. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، بررسی مقایسه ای وضعیت توزیع درآمد
استان همدان با کل کشور ، دانشگاه آزاد اسلامی اراک
5. جعفری صمیمیا . 1371 . اقتصاد بخش عمومی . انتشارات سمت.
6 . ذاکر هنجنی ح . 1385. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، اندازه گیری نابرابری درآمد در
ایران . دانشگاه الزهرا(س)
7 . رنگریز ح . خورشیدی غ . 1387 . مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت . شرکت چاپ و
نشر بازرگانی.
8 . سرداری ک .1385. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ، بررسی مقایسهای وضعیت توزیع درآمد
استان لرستان با کل کشور . دانشگاه آزاد اسلامی اراک.
9. موسوی جهرمی ی. 1375 . توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ، انتشارات پیام نور.
10. Atkinson A.B. 1970.On the Measurement of Inequality. Journal of
Economic Theory, (2): 244-263.
11.Badenes N. 2003.Approximation of Gini Index from Grouped Data,
Universidad Complutense Madrid.
12. Breen R and Garcia P. C. 1999. Income Inequality and
Macroeconomic volatility: An Empirical investigation.
13. Chmpernown D.G. 1974. A Comparison of measures of Inequality of
Income Distribution. The Economic Journal, 787-816.
 14. Deininger K and Squire L. 1996. A New Data Set Measuring
Income Inequality, World Bank.
 15. Forster M and Pearson M. 2002. Income Distribution and Poverty
in the OECD Area: Trends and Driving Forces, OECD Economic Studies
NO.34, I.
16. Harding A and Greenwell H. 2001. Trends in Income and
Expenditure Inequality in tjr 1980, 30th annual Conference of Economics.
17. Mousavi S.N. Taheri F. 2008. Globalization and Income Inequality:
Case of Iran, IDOSI Publications 
18. Oshima H. 1973. Income Distribution, Mission Working Paper, N.II,
Employment and Income Policies in Iran, World Employment Program.
I.L.O
 19. Pesaran M.H. 1973. Income Distribution and its Major
Determinants in Iran, Past, Persent and Future.
20. Saunders P. 2003.Examining Recent Changes in Income Distribution
in Australia, SPRC Discussion Paper. No. 130.
21. Sen A. 1973. On Economic Inequality, Oxford, Colrendon press.
 22. World Bank Group. 1974. The Economic Development of Iran.
NO, I.