نقش بخش های اقتصادی در رشد اقتصادی ایران با تاکید بر بخش کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

2 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

3 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

چکیده

با توجه به اهمیت بخش­های مختلف به­ویژه بخش کشاورزی در رشد اقتصادی، در این مقاله اثرات متقابل بخش­های کشاورزی، صنعت، خدمات، و نفت در اقتصاد ایران با تاکید بر بخش کشاورزی در دوره زمانی 1386-1352 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از مدلی با 13 معادله، 6 اتحاد و 7 معادله تصادفی استفاده شده است.  نتایج نشان داد که بخش صنعت، بر رشد تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی تاثیر مثبت و بخش خدمات اثر منفی دارد. همچنین بخش نفت و گاز تاثیری بر رشد تولید بخش کشاورزی ندارد و بخش صنعت از همه بخش­های اقتصادی سود می­برد. همچنین نتایج نشان داد که بین بخش­های کشاورزی و صنعت و خدمات ارتباط وجود دارد. لذا در تدوین استراتژی توسعه اقتصادی، بایستی بر پیوند میان این بخش­ها تاکید شود. رشد بخش خدمات همگام با رشد سایر بخش­ها، می­تواند در جهت رفع نیاز این بخش­ها، از طریق تامین نیروی کار متخصص و ماهر، سیستم حمل و نقل پیشرفته، بیمه، اعتبارات و ... قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A

نویسندگان [English]

 • H. Sfandiari 1
 • B. Najafi 2
 • S. N. Mousavi 3
1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.
2 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.
3 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.
چکیده [English]

A

کلیدواژه‌ها [English]

 • a
 1.  

  1. شاکری، ع. (1383)، جایگاه بخش کشاورزی در فرآیند توسعه اقتصادی کشور، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 48.
  2. شاکری، ع.و موسوی، م. (1387)، ارائه راهکارهای افزایش انگیزه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران، فصلنامه اقتصاد و کشاورزی، 3، جلد 2، 26-1.
  3. کرباسی، ع.و خاکسار آستانه، ح. (1382) ، بررسی ارتباط متقابل بخش های صنعت و کشاورزی(مطالعه موردی ایران)،فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، 15، 35-19.
  4.  کورکی نژاد، ژ. (1386)، ارتباط متقابل بین بخش های اقتصادی با تاکید بر بخش کشاورزی کاربرد مدل شبیه سازی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز.
  5. کورکی نژاد، ژ.و نجفی، ب. (1386)، تعیین سهم نسبی بخش های اقتصادی در رشد اقتصاد ایران: کاربرد مدل شبیه سازی، فصلنامه اقتصاد و کشاورزی،2، جلد2، 92-69.
  1. Block, S.A., 1999, Agriculture and economic growth in Ethopia : growth multipliers from four sector simulation model , Agricultural Economics , 20 (3): 241-252.
  2.  Block , S., Timmer , C.P.,1994 , Agriculture and economic growth : conceptual                                    issues and the Kenyan experience , Development Discussion Paper, No. 498 ,                       Harvard Institute for International Delopment , Harvard University.
  3. Ghatak , S., Ingersent , K., 1983 , Agriculture and economic development Brighton : Wheatheaf books.                                                                                             
  4. Johnston , B.F. , and, Mellor. J.W., 1961. The role of agriculture in economic development , American Economic Review , 51(4) :566-93.                                    
  5. Jorgen Son ,  D.w., 1961 , The development of dual Economy , Economic journal , 71 :309-324 .p.309.                                                                                        
  6. Kalirajan , K.P , Sankar , U., 2001 , Agriculture in India s economic reform program , Journal of Asian Economics , 12: 383-399.                                                   
  7. Perbisch, R., 1959,  Commercial policy in under developed countries, American Economic Review , 64: 251-273.p.254.
  8. Zellner, A., 1962, An efficient method of estimating seemingly un related regressions and tests for aggregation bias , j. Amer. Statist Assn , 348,PP. 57-68.