تعیین برنامه زراعی- اقتصادی الگوی کشت در جهت پایداری و حفظ محیط زیست با استفاده از مدل برنامه‌ریزی آرمانی اولویتی(مطالعه موردی: رودبار الموت غربی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل .

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل.

چکیده

امروزه روش‌هایی که برای تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی به­کار می‌روند، اغلب در جهت افزایش رفاه کشاورزان و حداکثرسازی سود آنها گام برمی‌دارند. هدف از مطالعه حاضر، تعیین الگوی بهینه کشت در منطقه رودبار الموت غربی در استان قزوین، با تاکید بر کاهش مصرف کود و سموم شیمیایی در جهت کاهش آلودگی حوزه رودخانه شاهرود می‏باشد. برای این منظور، از مدل برنامه‏ریزی آرمانی اولویتی استفاده شد. در این مطالعه شش هدف در نظر گرفته شد؛ چهار هدف اقتصادی و دو هدف زیست‏محیطی بودند. نتایج نشان داد که الگوی فعلی کشت در این منطقه، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر زیست‏محیطی بهینه نیست. بنابراین، محصولات گندم و جو به ‏علت بازده ناخالص کم و محصولات گوجه‏فرنگی و یونجه به‏دلیل مصرف بالای کود و سم از الگوی فعلی حذف شدند. بنابراین پیشنهاد می‏شود که در تعیین الگوی بهینه کشت، علاوه بر اهداف اقتصادی، اهداف زیست‏محیطی را نیز مد نظر قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A

نویسندگان [English]

 • K. Mirzaei 1
 • S. Ziaei 2
1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل .
2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل.
چکیده [English]

A

کلیدواژه‌ها [English]

 • a
 1.  

  1. اسد پور، ح؛ غ، احمدی؛ م، حسنی مقدم (1386)، طراحی یک مدل تصمیم گیری چندهدفه برای تعیین الگوی بهینه کشت در دشت ناز ساری، مجموعه مقالات ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی، دانشگاهی فردوسی مشهد،8 آبان 1386.
  2. 2. اسدپور، ح. و اباذری، ع. 1393. تعیین برنامه کشت بهینه زراعی بخش لاله آباد شهرستان بابل با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی آرمانی. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 20(87): 25-137.
  3. 3. رستگاری پور، ف. و صبوحی، م. 1388. کاربرد تلفیقی مدل تارگت موتاد و آرمانی در برنامه‌ریزی الگوی بهینه زراعی مطالعه موردی روستای برسلان از توابع قوچان. مجموعه مقالات ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران.
  4. 4. سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین و جهاد کشاورزی بخش رودبار الموت غربی.
  5. 5. فتحی، ف. و زیبایی، م. 1391. تعیین الگوی کشت، استراتژی و روش آبیاری بهینه در جهت پایداری منابع آب با استفاده از رهیافت برنامه‌ریزی آرمانی. مجله تحقیقات منابع آب ایران، 1: 10-19.              
  6. 6. منصوری، ه و م، کهن‌سال (1386)، تعیین الگوی بهینه کشت بر اساس دو دیدگاه اقتصادی و زیست محیطی، مجموعه مقالات ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، 8 آبان 1386.
  1. Malakoti, M.J. 1997. Sustainable agriculture and enhance the performance of optimized fertilization in Iran, Posted agriculture, Karaj.
  2. Stephen, C.H., Leung and S.W. Shirley. 2009. A goal programming model for aggregate production planning with resource utilization constraint. Computers and Industrial engineering, 56: 1053-1064.
  3. Rafael, C. 2006. Interactive meta-goal programing, European Journal of operational research, Vol. 175, Issue 1,p. 135-154.
  4. Romero, C. & Rehman, T. 2003. Multiple criteria analysis for agricultural decisions, Elsevier, Second edition, P: 186.
  5. Mansuri, H., & Kohansal, M.R. 2007. Determine the optimum cropping pattern based on economic and environmental approach, the Sixth Conference of Agricultural Economics.
  6. Hilier, F.S., & Liberman, J.J. 1995. Operations Research: Linear programming. Translation M, Modares & A, Asef Vazire, Thunder Publishing, Tehran, P: 72.
  7. Charnels, A. and cooper, w.w.1961.managment models and industrial applications of linear programming.vo1.I.john Wiley and sons, New York.
  8. Ijiri, Y. 1995. Management goals and accounting for control. North Holland publishing co, New York, Pp: 117.
  9. Neely, w.p.r, North and fortson, J.C.1976. Planning and selecting multi objective projects by goal programming. 12:19-25
  10. Rehnam, T. and C. Romero, 1987. Goal programming with penalty function and livestock ration formulation. Agricultural system, 23: 117-132.
  11. Sonia, B, R. Singh, and D.R. Panda, 1995. Optimal crop planning for Kansabahal irrigation project, Orissa, India, Proceeding of regional conference on water resource management, Isfahan, Iran.
  12. Stephen, C.H., Leung and S.W. Shirley, 2009. A goal programming model for aggregate production planning with resource utilization constraint, Computers and Industrial engineering, 56: 1053-1064.