بررسی نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت توسعه روستایی دانشگاه یاسوج

2 استادیار گروه مدیریت توسعه روستایی دانشگاه یاسوج

چکیده

یکی از معضلاتی که همواره جوامع مختلف را آزار می­دهد، مساله­ی نابرابری درآمدهاست. جامعه­ی روستایی ایران نیز مانند سایر جوامع از این شرایط رنج می­برد. با توجه به اینکه درصد بالایی از جمعیت کشور در مناطق روستایی زندگی می­کنند و همچنین نقش­های مختلف که توسعه­ی روستایی می­تواند در توسعه­ی همه جانبه­ی ملی ایفا کند، بررسی مسائل جوامع روستایی از جمله بررسی توزیع درآمد و همچنین روند آن طی برنامه­های توسعه بسیار ضروری می­باشد. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران، به اندازه­گیری نابرابری درآمد در مناطق روستایی ایران طی دوره­ی 1388- 1368 با استفاده از ضریب جینی پرداخته شده است. یافته­های مطالعه نشان داد که در طول دوره­ی مورد بررسی از نابرابری درآمد در مناطق روستایی کشور کاسته شده است، هرچند که این کاهش بسیار کند است. همچنین میانگین ضرایب جینی چهار دوره برنامه­ی توسعه با همدیگر اختلاف معنی­دار دارند. در پایان پیشنهاد می­شود که در اعمال سیاست­ها و برنامه­های توسعه­ی کشور، در تخصیص منابع به استان­هایی که مناطق روستایی آنها از نابرابری بیشتری رنج می­برند، تلاش بیشتری شود.
 طبقه­بندی JEL:D63,I32

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Income inequality in rural areas of Iran

نویسندگان [English]

  • y mardani 1
  • A Karami 2
چکیده [English]

Considering that a high percentage of the population in Iran are living in rural areas, study of  problems facing rural communities including analysis of income distribution and its  trend in preparing development plans is very necessary.  This study aims to measure income inequality in rural areas in 1989-2009 periods by using Gini coefficient. For this purpose, data from households' expenditure survey were used. Results showed that during the period, income inequality in rural areas of the country was decreased slowly, but still there was considerable difference among provinces. On this basis, allocation of resources to those regions which suffered from unequal income distibutin was recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Income inequality
  • Gini Coefficient
  • rural areas
  • Iran