عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ایران در بخش کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

به‌ترتیب استاد ، دانشیار و دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، گروه اقتصاد بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران.

چکیده

ایجاد فضای رقابتی در جامعه و ارتقای سطح رقابت­پذیری
داخلی و بین­المللی، زمینه­های لازم برای ورود به فرآیند جهانی شدن را فراهم می­آورد.
با توجه به لزوم گسترش و توسعه صادرات غیر نفتی و اهمیت توسعه صادرات بخش کشاورزی،
پژوهش حاضر با به­کارگیری روش داده­های تابلویی و بر اساس داده­های آماری به
برآورد و بررسی عوامل تعیین­کننده رقابت­پذیری بخش کشاورزی ایران طی دوره زمانی
2011-1995 پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد مدل داده­های تابلویی نشان می­دهد که
سرمایه سرانه و بهره­وری کل عوامل تولید اثر مثبت و معنادار و نرخ ارز، شرایط آب و
هوایی(بارندگی) و شوک خارجی(به­ویژه تشدید تحریم) اثر منفی و معناداری بر رقابت­پذیری
بخش کشاورزی ایران(شاخص مزیت نسبی آشکار شده متقارن) طی دوره مورد مطالعه دارند.
با توجه با نتایج حاصل از این تحقیق توصیه می­شود که ضمن توجه به عوامل موثر بر
رقابت­پذیری، ارتقای بهره­وری عوامل تولید و فراهم آوردن بسترهای مناسب برای توسعه
تولید بخش کشاورزی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
در این راستا تدوین استراتژی
مشخص و مناسب برای صادرات مستمر محصولات کشاورزی
ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

 • S. Rasekhi
 • M. T. Gilak
 • V. Jabbari
به‌ترتیب استاد ، دانشیار و دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، گروه اقتصاد بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران.
چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

 • a
 1.  

  1. Amoroso, N., Chiquiar, D., Ramos-Francia, M. 2011. Technology and Endowments as Determinants of Comparative Advantage: Evidence from Mexico. North American Journal of Economic. 22(2):pp.164-196.
  2. Andren, N., Oxelheim, L. 2002. Exchange-Rate and Interest-Rate Driven Competitive Advantages in the EMU. Working Paper.576: pp.1-32.
  3. Anwar, S. 2001. Government Spending on Public Infrastructure, Prices, Production and International Trade. Quarterly Review of Economics and Finance. 41(1): pp.19-31.
  4. Arabmazar, A., Qasemi Rad A. A. 2009. The Effect of Bank Credits and The Real Exchange Rate on The AgriculturalProducts Exports. Economic Research. 19(40): pp.101-120.
  5.  Arman, S.A., Kord Zangeneh, N. (2007). An Assessment of Comparative Advantages and Government Intervention in Industrrial Activities: Case of Khuzestan Province. Iranian Economic  Research. 30:pp.93-118.
  6. Ashrafi, M., Karbasi, A.R. (2007). Porduction and Export Comparative Advantage of Raisins in Iran. Special Edition Agricultural Policies. 15(58), pp.39-59.
  7. Boansi,  D., Crentsil, C. 2013. Competitiveness and Detetminants of Coffee Exports. Producer Price and Production for Ethiopia. MPRA Paper. 48869:pp.1-25.
  8. Boansi, D. 2013. Competitiveness and Detetminants of Coca Exports from Ghana. International Journal of Agricultural Policy and Research. 1(9):pp.236-254.
  9. Brasili, A., Epifani, P., Helg, R. 2000. On the Dynamics of Trade Patterns. CESPRI, Italy, Working Paper, 115: pp.1-33.
  10. Burstein, A., Eichenbaum, M., Rebelo, S. (2004). Large Devaluations and the Real Exchange Rate. National Bureau of Economic Research.‏
  11. Candau, F., Goujon, M.,  Hoarau, J.F., Rey S. 2014.  Real Exchange Rate Competitiveness of EU Ultra-Perpheral Region: La Reunion Island. International Economic 137:pp.1-21.
  12. Clarida, R., Findlay, R. 1991. Endogenous Comparative Advantage, Government,  and the Pattern of Trade. NBER Working Paper, 3813:pp. 1-38.
  13. Clarida, R., Findlay, R. 1992. Government, Trade, and Comparative Advantage. American Economic Review. 92:pp.122-127.
  14. Esnaashari, H., Karbasi, A., Mosannen, Mozafari, M. (2010) . Foreirn Trade and Input Efficiency Relationship in the Agricultural Sector of Iran. Journal of Agricultural Economics Researches. 2(1), pp. 105-113.
  15. Golub, S.S., Hsieh, C.T. 2000. Classical Ricardian Theory of Comparative Advantage Revisited. Review of International Economics, 8(2): pp.221-234.
  16. Gopinath, M.,  Carver, J. (2002). Total factor productivity and processed food trade: a cross-country analysis. Journal of agricultural and resource economics. 27(2): pp. 539-553.‏
  17. Gupta, D.S. 2009. Comparative Advantage and Competitive Advantage an Economics Perspective and a Synthesis.Canadian Economics Association Conference, Toronto.
  18. Hamalainen, T.J. 2003. National Competitiveness and Economic Growth. Edward Elgar.
  19. Hosseini, S., Ehtiyatie, A. (2006). Competitive Advantage and ITS Measurement, A case Study of Iran,s Methanol Prodducts. Iranian Economic Research. 28. pp. 169-194.
  20. Ishizawa, S. 1988. Increasing Returns, Public Input and International Trade. American Economic Review. 78:pp.715-734.
  21. Jani, S.(2011). Effective Factors Analysis on Competitiveness in Iran and South West Asian Countries. Economic Research and Policies. 19(58), pp.159-188.
  22. Karimi, F., Hasanpour, Y. (2009). Ranking the Smes of Isfahan Province through Evaluating the Performance of Competitive Advantage Determinants. Economic Research and Policies. 51:pp. 5-24.
  23. Kavand, A. (2002). THE Effect OF Devaluation on the Balance of Trade for A Few of the Developing Countrys, Including Iran, by Using Elasticities Approach. Economic Research Review. 2(5): pp. 185-205.
  24. Lambert, D. K. (2014). Historical Impacts of Precipitation and Temperature on Farm Production in Kansas. Journal of Agricultural and Applied Economics, 46(4): pp.439–456.
  25. Makin, A. J.,  Ratnasiri, S. (2015). Competitiveness and Government Expenditure: The Australian Example. Economic Modelling. 49: pp.154-161.‏
  26. Mehrabi Bashrabadi, H., Neshat Akram. 2010. Investigation of Effective Factors on Iran,s Comparative Advantage in Pistachio Export and Ranking of Its Target Markets. Journal of Trade Studies. 55: 213-223.
  27. Mehralian, G.H., Shabaninejad, H. (2014). The Importance of Competitiveness in New Internationalized and Competitive Environment of Pharmaceutical Industry. Iranian Journal of Pharmaceutical Research. 13 (2): pp.351-352.
  28. Melitz, M., Ottavlano, G. P. 2008. Market Size, Trade, and Productivity, Oxford Journal, Review of Economics Studies, 75(1): pp.295-316.
  29. Mirzaei, F.M. GHorbani., Yazdani, S., Naji, A. 2005. Studying the Main Factors Affection on Rca. Agricultural Economics Confrence, Zahedan University.
  30. Mohseni Zonouzi, G., Esmaeili, M. (2013).The Effect of State ,s Role in Competitiveness. THE Macro and Strategic Policies. 2(5): pp. 41-65.
  31. Mosaedi, A., Kahe M. 2008. The Assessing Precipitation Effects on Yield Productions of Wheat and Barley in Golestan Province. 2008. Journal of Agricultural Sciences and Nattural Resources(BIMONTHLY). 4(15): 206-218.
  32. Nelson Richard, R. 1996. The Evolution of Camparative or Competitive Advantage. A Preliminary Report on a Study, Industrial and Corporate Cbarge. 5(2) : pp.597-617.
  33. Pakravan, M.R., Gilanpour, O. (2013). Investigating Export Potential Vision and Competitiveness of Iran,s Agricultural Product Middle East and North Africa. 2013. Journal of Agricultural Economics and Development. 27(1):pp. 51-63.
  34. Pazhoyan, J., Faghihnasiri, M. (2009). Determinantion of Iran,s Competitiveness Place among other Countries of the World. Economic Research Review. 2(33):pp. 15-45.
  35. Perasteh, H., Islami Nasab, A. (2010). Assessment of comparative advantage and competitive advantage for washing powder in Iran. Economic Research and Policies. 53: pp. 78-107.
  36. Porter, M.E. 1990. The comparative advantages of nation. Free Press New York.
  37. Rasekhi S., and Zabihi E. Firm- Level Comparative Advantage: Concepts and Theories. 2008. Journal of the Faculty of Humanities and Social Sciences. 28: PP.31-54
  38. Rasekhi, s. (2013). Effect of Total Factor Productivity on Intra Industry Trade of Iran’s Manufacturing Industries. Jornal of Applied Economics Studies. 7:pp. 1-17.
  39. Rasekhi, S., Dindar Rostami, M., Spatial Industrial Wage Structure: A Cross-Country Study. Country Study.  Jornal of  New Economy& Commerce. 6. pp. 29-47.
  40. Ravn, M. O., Schmitt-Grohé, S., Uribe, M. (2007). Explaining the Effect of Government Spending Shocks on Consumpption and Real Exchabge Rate. NEBER Working papers.13328, National Bureau Research, Inc.
  41. Redding, S. (1999). Dynamic Comparative Advantage and the Welfare Effects of Trade. Oxford Economic Papers. 51: pp.15-39.
  42. Salami, H.A., Permah, H. (2002). Effects of Export Promotion in Agriculture and Manufacturing Sectors on the Economy of Iran: an Analysis in a Sam Framework. Tahghighat Eghtesadi. 59, pp. 149-181.
  43. Salami, H.A., Pishbahar, E. (2001). Changes in the Patern of Comparative Advantage of Agricultural Products in Iran: an Empirical Analysis Based on the Revealed Comparative Advantage Indices. Agricultural Economics and Development Scientific & Research . 2(34), pp. 67-100.
  44. Shah Abadi, A. 2005. AN Assessment of the Effect of Total Factor Productivity on Competitiveness(Case Study: Iran). Nameh Mofid. 10(5), pp. 139-177.
  45. Tayebi, S.K., Azarbaijani, K., Mesrinezhad, S.H. (2008). Measuring International Export Competitiveness a Mong Iran,s  Selected Trading Partners. 2(29): pp. 131-151.
  46. UNCTAD. 2002. World Investment Report 2002:Transnational Corporations and Export Competitiveness United Nations, Geneva.
  47. Valibigi, H., Fahiemifar, H., Abdin, M.R. (2004). Export Competitiveness of Iranian Auto Parts Industry In Export Market.9(33): PP. 155-194.
  48. Wedgren, M. 2006. Trade Potential, Intra-Industry Trade and Factor Content of Revealed Comparative Advantage in the Baltic Sea Region. Discussion Paper. 1034, the Resarch Institute of the Finnish Economy, Helsinki, Finland.
  49. Yazdanpanah, A., Jafari Taheri, S. (2004). The Competitiveness of Iranian Agricultural Production the Global Market: A Case Study of Pistachios. Journal of Business Studdies, 7.pp. 12-20.
  50. Zibaei, M., Mazaheri, Z. (2009). Government Size and Economic Growth in Iran with Emphasis on Agricultural Sector Growth: A Thereshold Regression Model. Journal of Economics and Agriculture Development. 23(1): pp. 11-20.