تحلیل آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر اشتغال بخش‏های اقتصادی ایران با تأکید بر بخش کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در مطالعه‏ی حاضر، با توجه به بحث اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه­ها از یک طرف و اهمیت اشتغال از طرف دیگر، به پیش‏بینی اشتغال بخش‏های اقتصادی ایران از جمله بخش کشاورزی پس از آزادسازی کامل قیمت حامل‏های انرژی پرداخته شده است. برای این منظور از جدیدترین جدول داده- ستانده موجود(جدول 65 بخشی سال 1385) استفاده شد. بر اساس نتایج، اشتغال کل 232/6 درصد کاهش یافت.  بیشترین کاهش اشتغال در بخش‏ انواع کود و آفت­کش با میانگین 075/36 درصد مشاهده شده است. زیر‏بخش‏های کشاورزی نیز با کاهش اشتغال مواجه شدند که بیشترین کاهش در زیربخش زراعت و باغداری با میانگین 83/10 درصد مشاهده گردید، پس از آن زیربخش ماهیگیری، دامداری و جنگل­داری به­ترتیب با 945/2، 621/2 و 233/0 درصد کاهش اشتغال قرار داشتند. همچنین نتایج بررسی اثر اشتغال‏زایی اجزای تقاضای نهایی پس از تعدیل 100% قیمت‏ حامل‏ها نشان ‏داد که افزایش قیمت حامل‏های انرژی، تاثیر خیلی کمی بر     اشتغال­زایی این اجزا در بخش کشاورزی دارد. لذا جهت کمک به بخش کشاورزی لازم است که اجزای تقاضای نهایی مورد توجه قرارگیرند و با برنامه­ریزی برروی این اجزا اثر شوک قیمتی حذف یا کم گردد.
طبقه­بندی JEL: Q27

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of increase in energy price on employment with emphasis on the agricultural sector

نویسندگان [English]

  • A Sourodi 1
  • H Mirzaee 2
چکیده [English]

This paper aims to determine the effects of increase in energy price on employment of total economy with emphasis on agricultural sector as a result of elimination of subsidy of energy carriers. We used the latest available input-output table which is the 65-section table for the year of 2006. The result showed that total employment reduced by 6.232 percent. The maximum reduction of employment was in fertilizers and pesticides subsector (36.075 percent). Also, reduction of employment in agriculture sub-sectors was highest in horticulture and agronomy sub-sectors with 10.83 percent and after that in fishing (2.945 percent), livestock (2.621 percent) and forestry (0.233 percent). Effects of increase in energy price on employment of final demand components showed that it was negligible in agriculture sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employment
  • enegy carriers
  • final demand
  • input-out put table
  • price