بررسی اثر نا اطمینانی تورم بر سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

    سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی امری مهم در تأمین امنیت غذایی هر کشور است. به همین علت شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه‏گذاری در این بخش ضروری است. وجود برخی تنگناهای طبیعی و ریسک، سرمایه‏گذاری در این بخش را با مشکل روبه‌رو کرده است، اما گاهی سیاست‏های اقتصادی نیز این روند را تشدید می‏کند. از جمله عواملی که می‏تواند بر سرمایه‏گذاری در یک اقتصاد اثرگذاری کند، نااطمینانی تورم است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر نااطمینانی تورم بر سرمایه‏گذاری بخش کشاورزی در ایران طی دوره 1389-1350 می‏باشد. برای محاسبه شاخص نااطمینانی تورم از روش واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو و برای برآورد معادله‌ها از روش خودتوضیح برداری با وقفه گسترده استفاده شد. نتایج مطالعه ارتباط منفی بین نااطمینانی تورم و سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی را تأیید می‏کند. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، توصیه می‏شود، سیاست‏گذاران ضمن مد نظر قرار دادن رشد اقتصادی، سیاست تعدیل و تثبیت قیمت‏ها در جهت تثبیت اقتصاد و کاهش نااطمینانی را در پیش بگیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of inflation Uncertainty on Agricultural Investment in Iran

نویسندگان [English]

  • M Baniasadi 1
  • R Mohseni 2
1 Ph.D student/ Shahid Bahonar University of Kerman
2 Assistant professor/Shahid Beheshti University
چکیده [English]

    Investment in the agricultural sector is important in providing food security of each country. Accordingly, it is necessary to identify affecting factors on investment in this sector. Because of existence of natural limitations and risks, investment in the sector has faced with problems. Inflation uncertainty is one of the factors that could influence on investment in the economy. The aim of current study is investigation of effect of inflation uncertainty on agricultural investment in Iran during 971-2010. For calculation of uncertainty index, Autoregressive conditional Heteroskedasticity (ARCH) method and for estimation of model, Autoregressive Distributed Lag (ARDL) was used. The results of this study confirm that there is negative relationship between inflation uncertainty and agricultural investment. Considering the negative effects of inflation uncertainty in agriculture, policy of price adjustment is recommended to policy makers for stabilizing the economy and reduces uncertainty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation Uncertainty
  • Investment
  • Agricultural Sector
  • ARDL
- اکبر قلی‏زاده، ع. و کمیاب، ب. (1389). بررسی واکنش سیاست پولی نسبت به حباب قیمت مسکن: (مطالعه موردی ایران).  فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران. 14(٤٢): 147-123.
- آرمن، س. ع. و میرابی‏زاده، م. (1391). تحلیل اثر نامتقارن تورم بر سرمایه‏گذاری واقعی در ایران. فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی. 2(8): 158-141.
- باقری، م. و کرمی، ا. (1382). بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه‏مدت تورم و اعتبارات با سرمایه‏گذاری خصوصی در بخش کشاورزی. همایش کشاورزی و توسعه ملی، موسسه پژوهشهای برنامه‏ریزی و اقتصاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی.
- تشکینی، ا. (1384). اقتصاد سنجی کاربردی به کمک Microfit. چاپ اول، تهران: مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران.
- دلاوری، م. و رحمتی، ز. (1389). بررسی تغییرپذیری نوسانات قیمت سکه طلا درایران با استفاده از مدلهای ARCH. دانش و توسعه. 17(30): 68-51.
- سوری، ع. 1391. اقتصاد سنجی همراه با کاربرد ایویوز. تهران: نشرفرهنگ شناسی، چاپ پنجم.
- شاکری، ع. و موسوی، م. (1382). بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری خصوصی و دولتی در بخش کشاورزی. اقتصادکشاورزی و توسعه. 11(44-43): 103-91.
- صامتی، م. و فرامرزپور، ب. (1383). بررسی موانع سرمایه‏گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی ایران. اقتصاد کشاورزی و توسعه. 12(45): 112-91.
- صمدی، س.، مستولی‏زاده، س. م. و مقدسی‏فر، س. (1391). تأثیر نااطمینانی نرخ ارز و نااطمینانی نرخ تورم بر سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی در کشورهای اسلامی عضو گروه D8.  اولین همایش بین‏المللی اقتصاد سنجی، روش‏ها و کاربردها، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، 6-4 شهریور.
- عباسی‏نژاد، ح. و جبل عاملی، پ. (1384). اثر متغیرهای کیفی بر حجم سرمایه‏گذاری در فضای نااطمینانی، مورد اقتصاد ایران. تحقیقات اقتصادی. 73: 67-37.
- قلیزاده، ع. ‏ا. و کمیاب، ب. ١٣٨٩. بررسی واکنش سیاست پولی نسبت به حباب قیمت مسکن (مطالعه موردی ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران. 14(42): 147-123.
- کازرونی، ع. ر. و دولتی، م. (1386). نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایه‏گذاری بخش خصوصی (مطالعه موردی ایران. پژوهشنامه بازرگانی. 12(45): 306-283.
- کمیجانی، ا. و مجاب، ر. (1389). رابطه نااطمینانی تورم و سرمایه‏گذاری در اقتصاد ایران. پژوهشنامه اقتصادی. 11(2): 30-13.
- گسکری، ر.، قنبری، ح. ‏ع. و اقبالی، ع. ر. (1384). بی‏ثباتی در اقتصاد کلان و سرمایه‏گذاری بخش خصوصی در ایران. پژوهشنامه اقتصادی. 6(4): 132-113.
- مهرآرا، م. و مجاب،  ر. (1388). ارتباط میان تورم، نااطمینانی تورم، تولید و نااطمینانی تولید در اقتصاد ایران. فصلنامه پول واقتصاد. 1(2): 30-1. 
- نعیمی، ا.، پزشکی­راد، غ.ا و چیذری، م. (1388). عوامل فردی، آموزشی و ترویجی مؤثر بر نگرش گندم‏کاران استان زنجان نسبت به بیمه محصولات کشاورزی. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. 9: 61- 51.
- نوری، ک. (1383). بررسی کارایی سیاست قیمت‌گذاری برنج در ایران. پژوهش و سازندگی. 61: 81-74.
- هژبرکیانی، ک. و علیزاده جانویسلو، م. ر. (1379). بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‏گذاری خصوصی در کشاورزی ایران با استفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی. اقتصاد کشاورزی و توسعه. 8(29): 73-45.
Refrences
- Ajuwon, O.S. & Ogwumike, F.O. (2013). Uncertainty and Foreign Direct Investment: A Case of Agriculture in Nigeria. Mediterranean Journal of Social Sciences, 4 (1): 155-165.
- Banerjee, A., Dolado, J.J. & Master, R. (1992). On Some simple tests for cointegration: The cost of simplicity. Bank of Spain, Working Paper, No. 9302.
- Barro, R. J. & Gordon, D. B. (1983). Rules, discretion and reputation in a model of monetary policy. Journal of monetary economics, 12(1): 101-121.
- Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity.  Journal of Econometrics, 31(3): 307-327
- Dickey, D.A. & Fuller, W.A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74: 427–431.
- Dickey, D.A. & Fuller, W.A. (1981). The likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. Econometrica, 49: 1057–1072.
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional Heteroscedadticity with Estimates of The variance of UK Inflation. Econometrica, 50 (4): 987-1008.
- Friedman, M. (1977). Nobel lecture: inflation and unemployment. Journal of political economy, 85: 451-472.
- Hubbard, D. (2007). How to measure anything: finding the value of intangibles in business. John Wiley & Sons.
- Joseph, P. & Philip Davis, E. (2004). Permanent and temporary inflation uncertainty and investment in the United States. Economics Letters, 85(2): 271-277.
- Okun, A. M. (1971). The mirage of steady inflation. Brookings papers on economic activity, 2: 485-98.
- Pesaran, M. & Shin, Y. (1995). An autogressive distributed lag modelling approach to cointegration analysis. DAE Working Paper 9514, University of Cambridge.
- Pesaran, M. & Shin, Y. (1999). An autoregressive distributed lag modeling approach to cointegration analysis. Cambridge: Cambridge University Press.
- Samuelson, P.A. (1971). Stochastic speculative price. Proceedings of the National Academy of Sciences, 68 (2): 335–337.