اثرات جهانی شدن بر انتشار آلودگی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

2 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

3 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

این مطالعه با هدف تحلیل اثرات جهانی شدن اقتصاد بر انتشار آلودگی صورت گرفت. برای این منظور از شاخص درجه باز بودن اقتصاد که بصورت نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی می باشد، استفاده شد. انتشار آلودگی شامل انتشار دی اکسیدکربن و دوره مطالعه نیز شامل 1387-1359 می­باشد. بمنظور تحلیل رابطه میان درجه باز بودن اقتصاد و انتشار آلودگی از رهیافت خودتوضیح برداری استفاده شد. یافته ها نشان داد میان انتشار آلودگی و سایر متغیرها یک رابطه بلندمدت وجود دارد و افزایش درجه باز بودن اقتصاد و انباشت بیشتر سرمایه در اقتصاد ایران با افزایش انتشار آلودگی همراه است. اما از سوی دیگر اثر افزایش تولید ناخالص داخلی بر انتشار آلودگی در ایران منفی ارزیابی شد. همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش بینی انتشار آلودگی  نشان داد پس از یک دوره 12 ساله سهم متغیر انتشار آلودگی در واریانس خطای پیش بینی آن از میان می رود و نقش عمده ( حدود 62 درصد) به متغیر نسبت سرمایه – نیروی کار اختصاص می­یابد. همچنین حدود یک چهارم از خطای پیش بینی به درجه باز بودن اقتصاد نسبت داده شد.
طبقه بندی JEL  : F18 ,Q23 ,Q56

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Globalization on Pollution diffusion in Iran

نویسندگان [English]

  • S.N. M 1
  • N. N 2
  • Z. F 3
چکیده [English]

The main purpose of this study was to analyze economic effects of  globalization on  pollution diffusion. To do this, the openness index which defined as proportion of trade to gross domestic product was used. Pollution includes diffusion of carbon dioxide. Period of This study was from 1980 to2008. In order to analyze relationship between pollution diffusion and economic openness, self explained vector approach was used. Results showed that there was a long-term relationship between pollution diffusion and other variables and increase in economy openness rate and capital accumulation would increase pollution. But effects of gross domestic product on pollution were evaluated negatively in Iran. Final results of prediction error variance of pollution diffusion analysis also showed that share of proportion of pollution diffusion variable would fade away after 20 years and major role (about 62 percent) was related to investment-labor ratio. Furthermore, about one fourth of rediction error was attributed to economy openness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization