رابطه انتقالی نرخ ارز در بازارهای صادراتی پسته ایران: رویکرد داده های تابلویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی-بازاریابی محصولات کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

رابطه­ی انتقالی نرخ ارز به­دلیل اثرات آن بر تراز تجاری و قیمت­های صادراتی، موضوعی است که همواره مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه­ی میان نرخ ارز و قیمت صادراتی پسته ایران به­صورت تجربی می­باشد. در این مقاله با استفاده از داده­های تابلویی مربوط به 23 بازار مقصد در طول دوره­ی 89-1371، از مدل رگرسیونی اثرات ثابت جهت آزمون این رابطه استفاده شد. نتایج برآورد مدل با ضریب نرخ ارز مشترک برای کل بازارهای مقصد نشان داد که صادرکنندگان ایرانی بخشی از تغییرات نرخ ارز را جذب می­کنند و بنابراین رابطه­ی انتقالی نرخ ارز ناقص می­باشد. نتیجه­ی مهم دیگر این مقاله، این است که شرایط رقابتی در هیچ یک از بازارهای مقصد برقرار نمی­باشد. با توجه به الگوی تقاضا در بازارهای مقصد و درجه بالای رابطه­ی انتقالی نرخ ارز برای پسته، نتیجه گرفته می­شود که صادرکنندگان ایرانی برای افزایش سهم بازار باید روی رقابت غیر- قیمتی تمرکز داشته باشند.
 طبقه­ بندی JEL:O24 ,F41, F31, F14   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exchange Rate Pass-through in Iranian Pistachio Export Markets: A Panel Data Approach

نویسندگان [English]

  • M. Z.M 1
  • A. T 2
چکیده [English]

Exchange rate pass-through is a subject that has been discussed and analyzed due to its impacts on trade balance and export prices. The main purpose of this paper is to investigate empirically the relationship between exchange rate and Iran's pistachio export prices. Using a panel of data from twenty-three destination markets over the period 1992–2010, fixed effects regression model is used to test this relationship. The results of model estimation with a common exchange rate coefficient for all destination markets indicate that Iranian exporters absorb a portion of change in the exchange rate and so pass-through to export prices is incomplete. Another result from this study is that competitive condition is not prevailed in destination markets. According to the pattern of demand in destination markets and high degree of exchange rate pass-through for pistachio, it is concluded that Iranian exporters should focus on non-price competition for increasing market share.
JEL: F14, F31, F41, O24

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange Rate Pass-through
  • Export Prices
  • Iranian pistachio
  • Destination Markets