بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر Q توبین (انگیزه سرمایه‌گذاری) بخش کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان.

2 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.

3 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان.

چکیده

با توجه به اهمیت نقش سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی بخش کشاورزی و ساختار تابع سرمایه‌گذاری و Q توبین در بخش کشاورزی ایران، در این مطالعه اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ایران طی سال‌های 1392-1364 و با بهره‌گیری از روش خودتوضیحی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) بررسی شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد که نرخ تورم روستایی و نرخ بهره هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت بر انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی اثر منفی و معنی‌دار دارند. در حالیکه صادرات بخش کشاورزی و شاخص قیمت مواد غذایی هم در کوتاه‌مدت و هم بلندمدت اثر مثبت و معنی‌داری بر انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی دارند. همچنین نتایج حاکی از آن است که نرخ ارز فقط در کوتاه‌مدت اثری مثبت بر انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی دارد. پیشنهاد می‌شود که دولت در مورد سیاست-های پولی انبساطی و تزریق پول به اقتصاد روستا توجه نماید و با سیاست‌هایی همچون کاهش موانع صادراتی، کشاورزان را به تولید و صادرات بیشتر ترغیب کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Macro Economy Coefficients on Q-Tobin (Investment incentives) in Iran’s Agriculture Section

نویسندگان [English]

  • S Nabieian 1
  • S Esfandiari 2
  • E Sepahvand 3
1 Assistant Professor of Agricultural Economics, Shahid Bahonar University of Kerman. Iran
2 Ph.D. student of Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad.
3 Ph.D. student of Agricultural Economics, Shahid Bahonar University of Kerman. Iran.
چکیده [English]

Due to the importance of investing in economic growth of agriculture and structural functions in the agricultural sector investment and Tobin's Q, In this study macroeconomic variables on investment incentives in the agricultural sector during the 1985-2013 Iran and use the Method Distributed Lag (ARDL) was investigated. The results shows that rural inflation and interest rates both in the short and long-term incentives to invest in agriculture and significant negative effect. While agricultural exports and the index of food prices in the short term and the long-term and significant positive effect on investment incentives in the agricultural sector. The results also suggest that the exchange rate only in the short term positive impact on investment incentives in the agricultural sector. It is suggested that the government's expansionary monetary policy and pump money into the rural economy to caring with policies such as reducing barriers for export, encourage farmers to produce and export more.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Q-Tobin
  • agriculture section’s value-added
  • ARDL
  • Investment
 
- امینی، ع. و فلیحی، ن. (1377). بررسی وضعیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران. مجله برنامه و بودجه، شماره 33: 119-95.
- باقری، م. و کرمی، آ. (1383). بررسی رابطه بلند مدت و کوتاه مدت تورم و اعتبارات با سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی. مجموعه مقالات همایش کشاورزی و توسعه ملی، 2: 399-381.
- پهلوانی، م. دهمرده، ن و حسینی، س. م. (1386). تخمین توابع تقاضای صادرات و واردات در اقتصاد ایران با استفاده از روش همگرایی. بررسی­های اقتصادی (اقتصاد مقداری)، 3 :120 -101.
- حیدر پور، ف. و مستوفی، ح. (1388). بررسی رابطه بین نسبت Q توبین و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری مالی، شماره1: 20-37.
- صامتی، م. و مرادیان تهرانی، م. (1386). بررسی ارتباط میان ارزش شرکت با نرخ تورم با استفاده از شاخص Q توبین در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 83-1373. فصلنامه  بررسی­های اقتصادی، دوره 4، شماره­ی 60: 45-3.
- فلاحی، م. ع. و چشمی، ع. (1383). برآورد تابع سرمایه­گذاری Q توبین با تأکید بر نقش مالیات بر شرکت­ها در ایران. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره­ی 19: 95-79.
 - Bharadwaj, A., Bharadwaj, S. & Konsynski, B. (1999). Information Technology Effect on Firm Performance as Measured by Tobin'q. Mnagement Science, Vol 45, No 7, PP 1008-1024.
- Brainard, W. C., & Tobin, J. (1968). Econometric Models: Their Problems and Usefulness. American Economic Review, Vol.58, PP.99-122.
- Ghatak, S., & Siddiki, J. (2001). The Use of ARDL Approach in Estimating Virtual Exchange Rates in India. Applied Statistics, 28: 573- 588.
- Hung, J. (2006). A Three-Phased-Switching Relationship between Tobin’s Q and the Shares Owned by the Directors: An Empirical Study on the Taiwanese Electronic Industry, The Journal of American Academy of Business, 8 (1), 260-266.
- Laitner, J. & Stolyarov, D. (2003). Technological Change and The Stock Market .American Economic Review, Vol. 93, PP.159-178.
- Mollick, A.V., & Faria, J. R. (2010). Capital and Labor in The Long-run: Evidence from Tobin’s q for The U.S. Applied Economics Letters, Vol. 17, PP. 11-14.
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R.J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3): 289-326.
- Romer, D. (2001). Advanced macroeconomics.University of California, Berkeley.
- Romer, P. (2006). Advanced Macroeconomics, (Third Ed). New York: McGraw-Hill.
- Saibal, G. (2007). Bank Monitoring, Managerial Ownership And Tobin's Q: An Empirical Analysis for India. Managerial and Decision Economic, 28 (2), 129-143.
- Tobin, J. & Brainard, W. C. (1977). Asset Market and the Cost of Capital. Available https://ideas.repec.org/p/cwl/cwldpp/427.html
- R. Nelson & Balassa, B. (1977). Economic Progress, Private Values, and Public Policy : Essays in Honor of William Fellner. New York: North-Holland Pub. Co., distributors for the U.S.A. and Canada : Elsevier North Holland.