اثرپذیری صادرات کشاورزی از اعتبارات با تأکید بر زیربخشها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان.

2 استادیار بخش اقتصادکشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان.

3 استاد بخش اقتصادکشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان.

چکیده

    هدف از این پژوهش، بررسی اثرپذیری صادرات کشاورزی از اعتبارات این بخش است. بدین منظور ابتدا اثر اعتبارات بر ارزش افزوده و سپس اثر ارزش افزوده بر صادرات بررسی شده است. در این راستا از داده­های ترکیبی زیربخش­های کشاورزی طی دوره 1390-1370 استفاده و معادله‌های مربوطه با روش 2SLS برآورد شده است. نتایج بدست آمده نشان می­دهد که اثر اعتبارات، سرمایه و نیروی­کار بر ارزش افزوده مثبت و معنی­دار بوده و هم‌چنین، اثر متغیرهای نرخ واقعی ارز، قیمت نسبی، ارزش افزوده و درآمد کشورهای واردکننده محصولات کشاورزی بر صادرات کشاورزی مثبت و معنی­دار بوده است. نتایج هم‌چنین، بیانگر اثر مثبت اعتبارات بر صادرات است. لذا پیشنهاد می‌شود اعتبارات به‌عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار بر صادرات کشاورزی از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی بیش‌تر مورد توجه قرار‌ گیرد. اگرچه این افزایش حمایت­ها مطلوب است، اما باید روند منطقی و حساب‌شده داشته‌ باشد، به‌گونه‌ای که تولید کشاورزی را همواره به‌صورت یک صنعت نوزاد نگه ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Response of Iran’s Agricultural Export to Credit with Special Emphasis on Sub-Sectors

نویسندگان [English]

  • Z Fatahi Toghrolgerdi 1
  • S Nabieyan 2
  • H Mehrabi Boshrabadi 3
1 Ms. C. Graduate in Agricultural Economics Department, Shahid Bahonar University of Kerman.
2 Assistant Professor in Agricultural Economics Department, Shahid Bahonar University of Kerman.
3 Assistant Professor of Agricultural Economics, University of Tarbiat Modarres, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of credit on
agricultural export. Therefore, first the effect of credit on value added,
and then the effect of value added on exports has been studied. In this
direction, panel data of agricultural sub-sectors was used during the
period of 1991 to 2011, and the related functions were estimated by using
2SLS method. Results show the positive effect of credit, capital stock and
labor on value added. The effect of real exchange rate, relative price,
value added and importing countries income on exports was also shown
to be positive. Results also show the positive effect of credit on exports.
As credit was shown to be an effective factor of agricultural exports, it
has to be considered by policy maker. Although these government
protections are deceivable, they should have rational trend, not to keep
agricultural sector as premature industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Exports
  • Credits
  • Agricultural Sub-Sectors
  • panel data
  • 2SLS Method
 
- امیرتیموری، س. و خلیلیان، ص. (1386). رشد بهره­وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران و چشم­انداز آن در برنامه چهارم توسعه. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه. 59: 52-27.
- بابایی، س. ب. (1392). تأثیر شاخص‌های توسعه‌ی مالی بر رشد بخش کشاورزی: مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی. پایان‌نامه. دانشکده کشاورزی. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
- بانک کشاورزی. اداره کل مطالعات و بررسی­های اقتصادی. سال­های مختلف.
- .بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. سال­های مختلف. گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی.
- حیدری سنگلچی، ب. (1375). برآورد تأثیر اعتبارات بر ارزش افزوده بخش کشاورزی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.
- سانخایان، پی. ال. ترجمه اکبری و رنانی. (1375). درآمدی بر اقتصاد تولید کشاورزی. نشر هشت‌بهشت. چاپ اول.
- صدر، ک. و کفایی، م. ع. (1379). اندازه­گیری اثر اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی.  مجموعه خلاصه طرح­های پژوهشاتی بانک کشاورزی.  پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.
- فیروزجایی، ر. (1387). بررسی آثار اعتبارات بانک کشاورزی بر ارزش افزوده زیربخش­های زراعی و دامی بخش کشاورزی.  پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید.
- قره‌باغیان، م. (1371). اقتصاد رشد و توسعه. جلد دوم. نشر نی. تهران. ص 556-554.
- گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمارنامه سال­های مختلف. آمار صادرات.
- محمدی، م.، احمدی، ع. م. و غفاری، ح. م.(1390). ارزیابی اثر اعتبارات بانکی و نرخ ارز بر رشد صادرات محصولات کشاورزی. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه. 73: 76-47.
- میراحمدی، م. و ترکمانی، ج. (1389). اثر اعتبارات بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی در ایران.  مجله پژوهشات اقتصاد کشاورزی. 2: 16-1.
- نجارزاده، ا. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر تقاضا و عدم بازپرداخت اعتبارات کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان بردسیر). پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
- یاوری، ک.، رضا قلی زاده، م. و آقایی، م.(1390). بررسی تأثیر سیاست­های ارزی در توسعه صادرات غیرنفتی کشور با تأکید بر سیاست پیمان‌سپاری ارزی و سیاست تک‌نرخی. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی. 2: 86-56.
-Antonios, A. )2010). Financial development and Economic growth a comparative study between 15 European Union member-states, international research.  Journal of Finance and Economics. 35: 143-149.
-Bahmani-Oskoee, M. & Goswawi, G.G. (2004). Exchange rate sensitivity of Japans bilaterd flows. Journal of Japan and the World Economy. 16:25-38.
-Bittencourt, M. (2010). Financial development and economic growth in Latin America: is Schumpeter Right. Journal of Policy Modeling. 34(3): 341-355.
-Dwi, S., Rosson, C. Parr, I. & Costa, R. (2012). Structural Reforms and Agricultural Export Performance: An Empirical Analysis, 2012 Annual Meeting, February 4-7, 2012, Birmingham, Alabama.
-Islam, N. and Subramanian A. (1989). Agricultural export s of developing countries: Estimates of income and price elasticities of demand and supply. Agricultural Economics. 42: 143-169.
-Marian, E. B. (1987). An econometric study of primary commodity exports from developing country regions to the word. IMF Staff papers. 34(2): 138-159.
-Mckenzie, M. (1999). The impact of exchange rate volatility on international trade flow.13 (1): 71-106.
-Shahbaz, M., Shabbir, Sh. M. & Butt, M. S. (2011). Effect of on agricultural growth in Pakistan: New extensions from bounds test to level relationships and Granger causality tests. MPRA Paper. 34162: 11-53.
- Petrick, M. (2004). From investment, credit rationing and gove mentally promoted credit access in Poland: A cross-sectional analysis. Food Policy. 29: 275-294.
- Tigist, Y. (2015). Impact of agricultural exports on economic growth in Ethiopia: The case of coffee, oilseed and pulses, Ms.c Thesis. In Agricultural and Applied Economics of Egerton University.