بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت اضافی مصرف کنندگان خیار ارگانیک در شهر ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده مسئول مقاله: استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه ارومیه.

چکیده

     هدف اصلی این مطالعه تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت قیمت اضافی جهت مصرف محصولات سالم از جمله خیار ارگانیک در شهر ارومیه با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط و مدل لاجیت ترتیبی می­باشد. آمار و داده‌های لازم از راه تکمیل 245 پرسش­نامه­ طراحی شده با مراجعه حضوری به خانوارهای شهر ارومیه در سال 1393 گرد­آوری شد. بر اساس نتایج 43 درصد افراد تمایل دارند که حدود 16 تا 25 درصد مبلغ بیش‌تری صرف خرید میوه و سبزیجات ارگانیک نسبت به محصولات غیرارگانیک نمایند. نتایج نشان دادند که متغیرهای توضیحی سطح تحصیلات، درآمد، اندازه خانوار، وجود افراد با شرایط خاص، متغیر گرایش به خرید محصولات سالم، شاخص آگاهی از خطر مصرف برخی غذاها، شاخص سطح آگاهی از مزایای مصرف محصولات سالم، شاخص تمایل به داشتن زندگی سالم، شاخص خرید سالم میوه و سبزیجات و شاخص سطح آگاهی از مضرات سموم شیمیایی اثری مثبت و معنادار بر تمایل به پرداخت خانوارها برای مصرف محصولات سالم دارند. نداشتن تبلیغات مناسب و عدم وجود برچسب تضمینی مهم‌ترین مشکلات موجود در خرید محصولات سالم از دیدگاه خانوارهای مورد مطالعه می­باشد. با استفاده از افزایش سطح آگاهی مصرف‌کنندگان نسبت به مزایای محصولات سالم می­توان دانش مصرف‌کنندگان را نسبت به ویژگی­های محصولات سالم بالا برد. با توجه به قیمت بالای محصولات سالم، حذف تدریجی یارانه‌های نهاده های شیمیایی و در مقابل پرداخت یارانه برای محصولات سالم می‌تواند برای توسعه مصرف این محصولات مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Consumers Willingness to Pay for Organic Cucumber in Urmia

نویسنده [English]

  • M Khodaverdizadeh
Assistant Professor, Dept. of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Urmia University, Iran.
چکیده [English]

The main objective of this study was to determine the factors affecting
on willingness to pay additional price for the consumption of organic
products including organic cucumbers in Urmia City using contingent
valuation method and ordered logit model. Information were collected
from face to face through the completion of 45 questionnaires in 2014 in
Urmia city. The result showed that 43 percent of consumers would be
willing to pay about a premium between 16 to 25 percent for organic
fruits and vegetables.The results showed that the explanatory variables
of education level, income, size of household, people with certain
conditions, tendency to buy safe products, awareness of the risks of
certain foods, awareness of the benefits of healthy products had a
significant positive effect on households' willingness to pay for their
consumption of organic products.Lack of proper advertising and lack of
guaranteed label are the most important problems in buying organic
products from the perspective of the households. Increasing awareness of
consumers about the benefits of organic products can be raised Consumer
knowledge about characteristics of safe products. Due to the high price of
organic products, gradual elimination subsidies for chemical inputs and
subsidizing organic products could be useful for the development of the
consumption of these products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contingent Valuation
  • Ordered-Logit Model
  • Organic Products
  • Willingness to pay
  • Urmia city
 
- بریم نژاد، و. و هوشمندان، آ. (1392). تعیین میزان تمایل به پرداخت جهت خرید سبزیجات سالم از سوی شهروندان شهر تهران. مجله پژوهشات اقتصاد کشاورزی، 5 (2): 106- 117.
- حق جو، م. حیاتی، ب. محمدرضایی، ر. پیش بهار، ا. و دشتی، ق. (1390). عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت نرخ افزوده بالقوه مصرف کنندگان برای محصولات غذایی سالم( مطالعه موردی: کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی). نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 21(3): 105- 117.
- دهقانیان، س. و فرج زاده، ز. (1381). اقتصاد محیط زیست برای غیر اقتصاد­دانان(ترجمه). انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
- رجبی، آ. شعبانعلی فمی، ح. و پور آتشی، م. (1392). بررسی مؤلفه­های پذیرش محصولات کشاورزی ارگانیک از دیدگاه مصرف کنندگان(مطالعه موردی: شهر کرج). فصلنامه علوم و صنایع غذایی، 38(10): 33-43.
- رنجبر شمس، ح. و امیدی نجف آبادی، م. (1393). عوامل مؤثر بر نگرش مصرف محصولات کشاورزی ارگانیک در تهران. مجله پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، 7(2): 51-62.
- قدیمی، س.ع. شعبانعلی، ح. و اسدی، ع. (1391). بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک (مطالعه موردی: شهرستان فریدون). مجله پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، 5(4): 69-80.
- کوچکی­، ع. منصوری، ه. قربانی، م­. و رجب زاده، م. (1392). بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک در شهرستان مشهد. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، 27(3): 188-194.
- Aertsens, J., Huylenbroeck, G., & Verbeke, W. (2011). Organic food as an emerging market: personal determinants of consumption, supply governance and retail strategies, PhD dissertation, Ghent University. Faculty of Bioscience Engineering.
- Boccaletti, S. & Nardella, M. (2000). Consumer willingness to pay for pesticide-free fresh fruit and vegetables in Italy. International Food and Agribusiness Management Review, 3: 297-310.
- Chrystopher, G & Kristallis, J. (2005) Consumer willingness to pay for organic food. British Food Journal, 107: 320-34.
- Cowan, C., Carthy, M & Riodan, N. (2000). Irish Consumers willingness to pay for Safe Beef. Journal of Consumer Research, 32: 145-153.
- Cranfield, J & Magusson, E. (2003). Consumer demand for pesticide-free food produces in Canada: A probit analysis. Canadian Journal of Agricultural Econimics, 53: 67-81.
- Darby, K., Marvin, B., Ernst, S & Roe, B. (2006). Willingness to pay for locally produced foods: A customer intercept study of direct market and grocery store shoppers. Selected Paper prepared for presentation at the American Agricultural Economics Association Annual Meeting. Long Beach, California, July 23-26, 2006.
- Gil, J.M., Gracia, A. & Sanchez, M. (2000). Market segmentation and willingness to pay for organic products in Spain, International Food and Agribusiness Management Review, 3: 207-206.
- Greene, Wh. (2005). Econometric Analysis. Macmillan, New York.
- Jeyeratnam, J. (1990). Acute pesticide poisoning a major global health problem. Worth health statistic quarterly, 43: 139-43.
- Kockelman, K.M & Kweon, Y.J. (2002). Driver injury severity: an application of ordered probit models. Journal of Accident Analysis and Prevention, 34(3): 313–321
- Loureiro, M., Jill, J & Mccluskey, R. (2002). Will consumers pay a premium for eco-labeled apples?Journal of Consumer Affair, 36: 203 - 217.
- Stobbelaar, D.‌J., Casimir, G., Borghuis, J., Marks, I., Meijer, L. & Zebeda, S. (2006). Adolescents’ attitudes towards organic food: a survey of 15- to 16-year old school children. International Journal of Consumer Studies, 31(4): 349-356
- Turco, G. (2002). Organic Food-An Opportunity, at Who’s Expense? Industry Note. Food and Agribusiness Research, Rabobank International, Sydney.
- Wang, Q & Sun, J. (2003). Consumer preference and demand for organic food: Evidence from a Vermont survey. American Agricultural Economics Association Annual Meeting. July.
- Wang, L & Huo, X. (2016). Willingness-to-pay price premiums for certified fruits dA case of fresh apples in China. Journal of Food Control, 64 : 240-246
- Yahaya, I. (2011). Measuring Consumers Willingness to pay for Safer Vegetables in Urban and Peri-Urban Ghana. MSc dissertation. Department of Agricultural Economics, Agribusiness and Extension, Kwame Nkrumah University.
- Zhou, L. & Chen, T. (2007). Consumer Perception of Organic Food in Urumqi. Contributed Paper prepared for presentation at the 105th EAAE Seminar ‘International Marketing and International Trade of Quality Food Products’ Bologna, Italy, March 8-10, 2007.