بررسی تاثیر ردپای کربن بر تراز تجاری کشورهای عضو اوپک با تاکید بر نابرابری‌های درآمدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

2 استاد تمام گروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

3 استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد ، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

4 هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.

چکیده

هدف اصلی مطالعه‌ی حاضر بررسی تاثیر حجم گاز دی‌اکسید کربن بر تراز تجاری کشورهای عضو اوپک با لحاظ شاخص نابرابری درآمدی کشورها است. از اینرو داده‌های تمامی اعضای اوپک در یک دوره 15 ساله و با استفاده از رویکرد پنل دیتا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تخمین تابع واردات نشان داد که با افزایش میزان انتشار گاز دی اکسیدکربن، حجم واردات به کشورهای عضو اوپک کاهش یافته نیافته است. در واقع با بررسی آمار وادرادت و انتشار کربن مشخص گردید روند واردات و میزان انتشار دی اکسید کربن صعودی است. در حالیکه با توجه به درجه نابرابری درآمدی در کشورهای مذکور، افزایش دی اکسید کربن با افزایش حجم واردات رابطه‌ی منفی معنی داری دارد. نتایج حاصل از تخمین تابع صادرات نشان داد که حجم صادرات کشورهای عضو اوپک رابطه‌ی معنی داری با میزان انتشار گاز دی اکسید کربن ندارد. هم‌چنین با لحاظ نابرابری درآمدی میان کشورها رابطه‌ی معنی‌داری یافت نشد. لذا می‌توان نتیجه گرفت حجم صادرات کشورهای عضو اوپک مستقل از میزان انتشار کربن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of carbon footprint on trade balance of OPEC countries with an emphasis on income inequalities

نویسندگان [English]

  • leila gholamipour foumani 1
  • Seyd Abdolmajid Jalaee Esfandabadi 2
  • Mohsen Zayandehroody 3
  • Mehdi Nejati 4
1 دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.
2 استاد تمام گروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
3 استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد ، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.
4 هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.
چکیده [English]

The main objective of this study is to investigate the effect of carbon dioxide gas volume on the trade balance of OPEC countries with respect to the income inequality. The data of all OPEC members in a 15-year period was analyzed using the data panel approach. The results of the estimation of the import function showed with the increase in carbon dioxide emissions, the volume of imports to OPEC countries has not diminished. Due to the degree of income inequality in these countries, the increase of carbon dioxide has a significant negative relationship with the increase in import volumes. As the distance between income deciles in these countries increases, the relationship between increased carbon dioxide and volume of imports tends to reverse. The results of the export function estimation were shown the volume of exports of OPEC member countries does not have a significant relationship with carbon dioxide emissions. With regard to income inequality, there was no significant relationship between countries. Therefore, the volume of exports of OPEC member countries is independent of carbon emissions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon dioxide
  • import and export
  • Gini Coefficient
 
- پهلوانی،م. دهمرده، ن و حسینی، س.( 1386). تخمین توابع تقاضای صادرات و واردات در اقتصاد ایران با استفاده از روش همگرایی ADDL ، فصلنامه بررسی‌های اقتصادی، دوره 2، شماره 3، صص 120-101.
- صادقی، س.، کریمی تکانلو، ز.، متفکرآزاد، م.، اصغرپور قورچی، ح. و اندایش، ی. (1395). مطالعه وضعیت تراز تجاری رد پای کربن بخش‌های اقتصادی در ایران با رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)، فصلنامه اقتصاد مقداری، (اقتصادی سابق)، دوره 12، شماره4، صص 38-1.
- کازرونی، ع. و سجودی، س. (1389). بررسی اثر بی ثباتی رابطه مبادله بر رشد اقتصادی ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 90، صص 139-119.
- نژادعبداله، م.، محتشمی برزادران، غ. و یعقوبی اول ریابی، م. (1392). شاخص‌های توزیع درآمد در ایران، مجله‌ی اقتصادی،  شماره‌های 9 و 10، صص 64-49.
- هراتی، ج.، دهقانی، ع.، تقی زاده، ح. و امینی، ت. (1395). بررسی تاثیر نابرابری اقتصادی و سیاسی بر کیفیت محیط زیستدر کشورهای منتخب: رویکرد پانل GMM، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی شماره 23، بهار 95، صص231-197.
Refrences
- Bahmani – Oskoee, M. & Goswawi G.G., (2004). Exchange Rate Sensitivity of Japans Bilaterd Flows. Jornal of Japan and The World Economy, 16: 25-38.
- Chambers, D. & Dhongde, Sh. (2016). Convergence in income distributions: Evidence from a panel of countries, Economic Modelling, No.59, pp. 262–270, journal homepage: www.elsevier.com/locate/ecmod
- Hertwich, Edgar G. & Peters, Glen PP. (2009). Carbon Footprint of Nations: A Global, Trade-Linked Analysis, Environ. Sci. Technol, 43, P.6414-6420.
- Grossman, G. & Krueger, A. (1991). Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement, NBER Working Paper, No. 3914, PP. 1-57.
- Liu, Y. (2014). Dynamic study on the influencing factors of industrial firm's carbon footprint, Journal of Cleaner Production, PP. 1-12. (journal homepage: www.elsevier.com/ locate/jclepro).
- Pablo-Romero, María del P., Sánchez-Braza, A. (2017). The changing of the relationships between carbon footprints and final demand: Panel data evidence for 40 major countries, Energy Economics, No.61, pp.8-20.
Soares, A., Moura Jr., Newton J. and Ribeiro, M. 2016. Tsallis statistics in the income distribution of Brazil, Chaos, Solitons and Fractals Nonlinear Science, and Nonequilibrium and Complex Phenomena, No.88, pp.158-171.
- Seroa da Motta, R. (2001). Consumption Pattern, Income Distribution and the Environment in Brazil, Research Institute for Applied Economics (IPEA), pp. 1-49.
- Selden, T. M. & Song, D. (1994). Environmental Quality and Development: Is there a Kuznets Curve for Air Pollution Emissions? Journal of Environmental Economics and Management, 27, PP.147-162.
- Stern, D. I., Common, M. S., & Barbier, E. B. (1996). Economic Growth and Environmental Degradation: the Environmental Kuznets Curve and Sustainable Development, World Development, 24, 1151-1160.
- Sawhney, A. & Rastogi, R. (2014). Is India Specialising in Polluting Industries? Evidence from US-India Bilateral Trade, The World Economy, doi: 10.1111/twec.12164, PP. 360-378.
- Yahoo, M. Othman, J. (2017). mploying a CGE model in analysing the environmental and economy-wide impacts of CO2 emission abatement policies in Malaysia, Science of the Total Environment, No.584&585, pp.234-243.
- Zhang, C. & Zhao, W. (2014). Panel estimation for income inequality and CO2 emissions: A regional analysis in China, Applied Energy, No.136, PP.382–392.
- Zhao, R., X. Chuai, X. Huang, L. Lai & J. Peng. (2014). Carbon Emission and Carbon Footprint of Different Industrial Spaces in Different Regions of China, Assessment of Carbon Footprint in Different Industrial Sectors, Vol. 1, Edited by Subramanian Senthilkannan Muthu, Springer.