ارزیابی اقتصادی ارزش تفرجگاهی در مراتع تخریب‌شده حوزه آبخیز سوهان چناران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

چکیده

در این مطالعه روش طراحی سناریوی فرضی در خصوص ایجاد جاذبه‌های جدید گردشگری در این قبیل اکوسیستم‌ها بررسی شده است. بدین‌منظور سنایوی برگزاری یک تور گردشگری در مراتع تخریب‌شده منطقه سوهان چناران مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه-برداری به روش پرسشگری از بین مردم شهر مشهد که بیشترین نزدیکی را با این منطقه دارند انجام شد. در این پرسشنامه‌ها از افراد خواسته شد تا با توجه به شرایط برگزاری و هزینه‌های شرکت در تور پیش‌بینی کنند که چند نفر از کسانی که می‌شناسند در این برنامه شرکت خواهند کرد. بر اساس نتایج حاصله هزینه منطقی جهت شرکت هر نفر در برنامه تور گردشگری تعیین شد. سپس برآوردهای لازم در خصوص میزان درآمد حاصل از اجرای این برنامه در طی سال برآورد گردید. نتایج این مطالعه نشان دادند که اگرچه در حالت عادی ارزش اقتصادی کارکرد تفرجگاهی منطقه مورد مطالعه نزدیک به صفر است ولی با اجرای یک برنامه تور گردشگری می‌توان در حدود 390,000,000 ریال در منطقه درآمد کسب کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Valuation of Recreational Function in Sohan Degraded Rangelands

نویسنده [English]

  • r g 2
2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
چکیده [English]

In this study we designed a scenario about a one-day tour (with given characteristics) and during some questionnaires requested from respondents to answer ‘how many people do they guess to participate at the tour in attention to various conditions which prevail on it.’ The implementation costs were estimated for each tour as 595$. According to this, the minimum participating fee for each people was estimated at about 20$. We suggested the payment fee for participating to the tour as 20, 21, 28, 32, 36, and 40$ per each person. These questionnaires were answered by at least 41 respondents. We took a sum from the number of peoples that the respondents guessed. So by multiplying of each sum in its related payment we could estimate the optimum amount of payment per each person as 24$. Therefore, the amount of income during a year was estimated. The results showed that the procedure can be used by scientists for economic valuation of recreational function in arid and semi-arid ecosystems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • recreational function
  • ecosystem
  • Income
  • replacement livelihood
  • Tourism Attractions
 
Refreces
- Ahmadpour, A. A New Approach in Assessment of Rangeland Ecosystems Based on Ecological and Economic Aspects. Ph.D. Thesis in Rangeland Science. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, 112 pp.
- Breidert, C., Hahsler, M., & Reutterer, T., (2006). A Review of Methods for Measuring Willingness to Pay. Innovative Marketing, 2(4), 8-32.
- Feizabadi, Y., & Hadian, S.S. (2015). Estimating Conservation Value of “Dashtenaze Sari” Wildlife Refuge, and Factors Affecting the Willingness to Pay for Site Conservation. Journal of Rangeland Science, 5(4), 284-293.
- Hoffman, E., & Spitzer, M.L. (1993). Willingness to Pay vs. Willingness to Accept: Legal and Economic Implications. Washington University Law Review, 71 (1), 59-114.
- Isazadeh, S., Kamjou, J., Madadi, S., & Mahmoudnia, D. (2011). Valuation of non-marketing goods based on stated preferences procdure. Journal of natural resource economics, 1(1), pp. 21-36.
- Kavandi Habib, R., Heshmati, G., & Siroosi, H. (2014). Evaluation of Alternative Livelihoods Status in Arid and Semiarid Regions of Iran to Improve Sustainability. Journal of Rangeland Science, 4 (4), 306-318.
- Khorshiddoust, A. (2007). Role of valuation methods and economic analysis in evaluation of environment. Journal of Environmental Studies, 20, pp. 93-102.
- Loomis, J. & R. Richardson, (2000). Economic values of protecting roadless area in the United States. The Wilderness Society, Washington, DC, 164pp.
- Mille, P. & Mendelson, R. (1991). Valuing ecotourism in Madagascar. CABI publishing, Mimeo, USA, 185pp.
- Moghaddan, M. (2008). Range and Range Management. Tehran University, 470p.
- Mohtasham Dolatshahi, T. (2011). Fundamentals of Economy: Microeconomics, Macroeconomics. Khojasteh, 31, 472p.
- Pak, M. & Fehmi Turker, M. (2006). Estimation of recreational use value of forest resources by using individual Travel Cost and Contingent Valuation methods (Kayabasi forest recreation site sample). Journal of Applied Science, 6: 1-5.
- Perman R, Ma Y, & McGilvray J (1996) Natural resource and environmental economics. AddisonWesley, New York.
- Raheli, H., Heydari Chapaneh, R., & Khodaverdizadeh, M. (2013). Estimating the Outdoor Recreation Value and Investigating Effective Variables on Willingness to Pay of Individuals from Asiyabkharabe Waterfall Using Contingent Valuation Method. Journal of Geography and Planning, 17(44), 95-117.
- Sahabi, B., Hajian, M.H., & Javaheri, B. (2012). The Factors Influencing Willingness to Pay of Tourism and Recreational Value in Jajroud Area. Journal of Economical Modeling, 1(17), 111-126.
- Sekhar kar, S., & Ramalingam, A. (2013). IS 30 The Magic Number? Issues in Sample Size Estimation. National Journal of Community Medicine, 4(1), 175-179.
- Stoddart, L.A., Smith, A.D., & Box, T.W. (1975). Range Management. 2nd ed., Mc Graw Hill Book Company. New York.
- Warren, A., (2006). Challenges and opportunities hinge, development, and conservation. In: Ezcurra, E., (ed) Global deserts outlook. Nairobi, UNEP, Kenya. 89-109 pp.
- Zedan, H. (2001). Forward. In: Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2001. Handbook of the Convention on Biological Diversity. Earthscan Publications Ltd, London.