بررسی عوامل موثر بر شاخص قیمت مواد غذایی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه مازندارن.

چکیده

 موضوع مواد غذایی با توجه به نقش تغذیه در فرایند توسعه اقتصادی بویژه درکشورهای در حال توسعه از اهمیتی ویژه برخوردار است. از آن‌جا که قیمت مواد غذایی یکی از مهم­ترین عوامل تعیین کننده مقدار تقاضای مواد غذایی می‌باشد، در این مقاله به بررسی مهم ترین عوامل اقتصادی تعیین کننده شاخص قیمت مواد غذایی در ایران با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه‌های گسترده (ARDL) و داده‌های سری زمانی مربوط به سال‌های 1393-1362، می­پردازیم. بر اساس نتایج بدست آمده، متغیرهای سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری و نرخ ارز حقیقی در کوتاه‌مدت و بلندمدت تاثیر منفی و متغیرهای نقدینگی و تولید ناخالص داخلی بر شاخص قیمت مواد غذایی تاثیر مثبت داشته‌اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Food Price Index in Iran

نویسندگان [English]

  • a g 1
  • zahra farajzade 2
1 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران.
2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه مازندارن.
چکیده [English]

Factors Affecting Food Price Index in Iran

According to the of Nutrition in Economic Development, Food topics, Especially in the Developing Countries, are of Utmost Importance. One of the Most Important Determinants of Food Demand is the Food Prices. The Aim of This Study is the Most Important Determinant of Economic Factors of the Food Price Index in Iran Using the Latest Information Published in 2016. For this Purpose, Using Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Method and Time Series Data for the Years 1983-2014 has Been Estimated Desired Pattern. Based on the Results, the Variable of Gross Investment, Trade Openness and Real Exchange Rate in the Short and Long Term had a Negative Impact and Liquidity and GDP Variables had a Positive Impact on the Food Price Index.
Keywords: Food Price Index, openness, real exchange rate, GDP

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food Price Index
  • openness
  • real exchange rate
  • GDP
 
- پیش بهار، قهرمان‌زاده و جعفری، ثانی. (1393). تأثیر شوک‌های نقدینگی بر قیمت مواد غذایی در ایران: کاربرد رهیافت مدل خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR)، اقتصاد و توسعه کشاورزی، (5)، 319-327.‎
- جاودان، ا،. راحلی، ح و نقدی، ر. (1394). بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مواد غذایی در ایران با تأکید بر تکانه­های نفتی، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 26، 591-179.
- هزاره، ر،. شاهنوشی فروشانی، ن،. محمدی، ح و سقاییان، س (1395). تحلیل نقش متغیرهای اقتصادی بر قیمت مواد غذایی در کشورهای منتخب صادرکننده و واردکننده نفت. اقتصاد کشاورزی، 4، 96-75.
- رنجپور، ر،. حقیقت، ج،. کریمی تکانل، ز و مردی بیوه‌راه، ر. (1394). بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی بر قیمت موادغذایی در ایران. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 91، 24-71.
 
Refrences
- Abdullah, M., & Kalim, R. (2012). Determinants of food price inflation in Pakistan. In conference of University of Management Sciences. 1: 21.
- Ahmed, M., & Singla, N. (2014). An analysis of major determinants of food inflation in India. Indian Journal of Economics and Development, 10(3), 275-282.
- Azzam, A. M., & Rettab, B. (2012). A welfare measure of consumer vulnerability to rising prices of food imports in the UAE. Food Policy, 37(5), 554-560.
- Akpan, E. o. (2009). Oil Resource Management and Food Insecurity in Nigeria, Paper Prepared for Presentation at the European Report on Development (ERD), Conference in Accra, Ghana, 21st-23rd May.
- Hillegebrial, z. (2015). Determinats of Food price inflation in Ethipia. Food Science and Quality Management.ISSN2224-6088(paper). Vol41.2015.
- Nazlioglu, S., Soytas, U. (2010). World Oil Prices and Agricultural Commodity Prices: Evidence from Emerging Market. Energy Rconomics, 33, 488-496.
- Pulford, A.L. (2012). Monetary Factors and the U.S. Retail Food Price Level. A Thesis Presented for the Degree Master of Science in Agribusiness. Faculty of the Agribusiness Department
- Yang, H., Zhou, Y., Liu, J. (2009). Land and Water Requirements of Biofuel and Impilications for Food Supply and Environment in China, Energy Policy, 37, 1876-1885.
- Ziotis, N. & Papadas.T. (2011). Supply of Money and Food Prices: The Case of Greece. Agricultural Economics Review. 12(1): 36-44