تحلیلی بر موانع ترویج کارآفرینی کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان.

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان.

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی و ریشه‌یابی، موانع سرمایه‌گذاری و ترویج کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان است. در ابتدا با مصاحبه با کارشناسان و خبرگان سازمان‌ها و نهادها و فعالان بخش خصوصی و بررسی منابع علمی موجود، مجموعه‌ای از مولفه‌های این موانع استخراج شد. مدل مفهومی پژوهش طراحی و در چارجوب معادلات ساختاری، باگردآوری نظرات 235 نفر از کارشناسان و خبرگان بخش کشاورزی استان، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان دادند که از مجموع عوامل نهادی و غیرنهادی، به ترتیب، قوانین و مقررات اداری با ضریب استاندارد 88/0، مشکلات بازاریابی محصولات کشاورزی با ضریب استاندارد 74/0، ضعف مالی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بخش کشاورزی با ضریب استاندارد 63/0 و ناآشنایی با پتانسیل‌ها و زمینه‌های سرمایه‌گذاری و کارآفرینی با ضریب استاندارد 61/0، چهار مانع اصلی بر سر راه ترویج کارآفرینی و تولید در بخش کشاورزی استان است. ضعف دانش فنی تولید و بازاریابی محصولات کشاورزی در سرمایه‌گذاری صنایع مدرن، تکمیلی و تبدیلی بخش کشاورزی، از مشکلات مهم در ترویج کارآفرینی کشاورزی استان است. اهمیت این بحث در این‌جاست که ساکنین این استان بویژه نسل جوان به ندرت به کشاورزی پرداخته و در مواردی کشاورزان کشاورزی را رها کرده و اغلب به سمت شغل‌های کاذب گرایش پیدا می‌کنند. توصیه می‌شود با استفاده از فضای مجازی و توسعه فناوری داده‌ها و حذف فرایندهای غیر ضروری فاصله بین درخواست مجوز اجرای طرح تا بهره‌برداری از طرح تولیدی کاهش داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the barriers to promoting agricultural entrepreneurship in Sistan and Baluchestan Province

نویسندگان [English]

  • Maliheh Molla Shahi 1
  • Ebrahim Moradi 2
1 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان.
2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان.
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate and reason of the obstacles of the agricultural investment and promotes entrepreneurship in Sistan and Baluchestan Province. To identify barriers, at first, a set of barriers and components were extracted by interviews with experts and private sector organizations and review scientific resources available. In this respect, conceptual designs in a structural equation model were tested, by 235 people gathering opinions from experts in agricultural sector. The results showed that of the total, Reviewed Institutional and non-institutional factors inclusive Respectively, Laws and administrative regulations, problems in marketing agricultural products, financial weakness and lack of the familiarity with the potential and fields of entrepreneurship and investment in the agricultural sector is four main obstacles in the way of promoting entrepreneurship and production in the agricultural sector. Lack of technical knowledge at production and marketing of agricultural products, especially in modern industrial investment, supplementary and food processing the agricultural sector, one of the problems is the way of promoting agricultural entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Investment
  • institutional factors
  • Agriculture
  • Sistan and Baluchestan
 
- باقری، آ. (1387). لزوم تغییر ساختار اداری به منظور مبارزه با فساد اداری. قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور.
- باقری، م. نمازیان، م. (1391). موانع کارآفرینی در ایران، نقش بومی‌سازی و راهکارها. اولین همایش ملی کارآفرینی.
- بخشی، ف. (1394). تأثیر اعتقادات مذهبی مشتریان بر اعتماد و ارزش ویژه نام تجاری در صنایع غذایی آستان قدس رضوی. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
- پورافضل، م. عمانی، ا.ر. محمدزاده، س. (1391). ضرورت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به‌منظور دست‌یافتن به توسعه پایدار کشاورزی، اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم، همدان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 68-79.
- حسنی، م. م. (1391). منع تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی و باغی، معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی، وزارت جهاد کشاورزی.
- حسین‌زاده بحرینی، م.ح. ملک الساداتی، س. (1390). موانع نهادی سرمایه‌گذاری و کسب‌و‌کار در ایران، پژوهشنامه بازرگانی، فصلنامه اقتصادی- بازرگانی، 15(68): 59-49.
- حسینی، ی. موسوی، ع. خرم آبادی، م. (1392). شناسایی عوامل مؤثر بر محیط کسب‌و‌کار در ایران با تکیه بر تئوری نهادی، کنفرانس بین‌المللی مدیریت چالش‌ها و راهکارها.
- حکمت، ب. (1392). بررسی عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی ایران، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم، دانشگاه پیام نور.
- خنجری، س. کرباسی، ع.ر. صبوحی صابونی، م. (1387). بررسی اثر کارشناسان ترویج بر کارایی تولیدات گلخانه‌ای سیستان، هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران،  دانشگاه فردوسی مشهد.
- دلفانی، م. حسین پور، ا. نجفی، ع. و حسینی، س.د. (1397). بررسی و شناخت موانع و محدودیت‌‌های کارآفرینی در بخش کشاورزی، مجله جغرافیا و روابط انسانی، 1(1): 1-13.
- رضایی، ب. نجف پور، ه. کهریزی، د. (1397). شناسایی موانع توسعه کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی شهرستان کرمانشاه، اقتصاد کشاورزی و توسعه، 26(101): 55-72.
- رضائی، ر. حسینی، س.م. محمدی پابندی، م. (1394). شناسایی و تحلیل موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌های توسعه روستایی استان زنجان. فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی، 2(2): 21-40.
- رفیعی، م.ت. (1388). امنیت سرمایه‌گذاری کلید توسعه پایدار اقتصادی ایران، مجله مناطق ویژه اقتصادی، 8(54-55): 20-8.
- زیویار، ف. فراهانی، ا. کشاورز، ل. (1396). بررسی و نقد کارآفرینی سازمانی با تأکید بر شناسایی محورها و موانع کارآفرینی سازمانی، مورد مطالعه: وزارت ورزش و جوانان. پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 17(6): 91-115.
- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت ترویج. (1394). خبرنامه نظام نوین ترویج، شماره4.
- شاطریان، م. نصرآبادی، ز. منصوریان، ف. (1396). تحلیل موانع کارآفرینی زنان روستایی در شهرستان کاشان، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی. 6(3(پیاپی 21)3): 181-196.
- شاکری، ع. موسوی، م.ح. (1382). بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی در بخش کشاورزی. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 11(43-44): 115-89.
- شاه آبادی، ا. دهقانی احمدآباد، ه. (1391). تأثیر عوامل نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه D8. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین. شماره‌های 21 و 22 : 75-49.
- شیرافکن، م. محمدی سلیمانی، س. اباذری، ا. (1391). بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری دربخش کشاورزی و راه‌های افزایش آن درجهت ارتقای سطح تولید ملی. همایش مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان. دانشگاه زنجان.
- صامتی، م. فرامرزپور، ب. (1383). بررسی موانع سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران. اقتصادکشاورزی و توسعه، 12(45): 112-91.
- عبدالهی، م. (1385). سرمایه‌گذاری و چالش‌های بازار مالی در بخش کشاورزی. فصلنامه روند. 16(49):  169-199.
- عزیزنصیری، س. (1390). مدیریت ریسک کشاورزی با استفاده از بیمه‌ محصولات کشاورزی براساس شاخص‌های آب‌وهوایی، تازه‌های جهان بیمه، شماره161: 48-34.
- عیسی زاده، س. احمدزاده، ا. (1388). بررسی اثر عوامل نهادی بر رشد اقتصاد با تأکید بر نهادهای حاکمیتی (مطالعه موردی بین کشوری برای دوره 1996-2005). فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران. 13(40): 28-1.
- کاظم نژاد، م. جیران، ع.ر. کیانی راد، ع. گیلانپور، ا. مستوفی، س. (1383). گزارش نهایی پروژه بازاریابی محصولات کشاورزی، موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی.
- کشاورزیان پیوستی، ا. عظیمی چنزق، ع. (1387). بررسی موانع نهادی سرمایه‌گذاری صنعتی مطالعه موردی استان آذربایجان غربی. مجله اقتصادی. ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی. شماره‌های 81 و 82: 104-69.
- مطهری، م. (1372). مسئله ربا. انتشارات صدرا. چاپ پنجم: 23-31.
- نوروزی، م.ر. سریع القلم، ن. (1388). کار آفرینی دانشگاهی شناسایی موانع کارآفرینی دانشگاهی و راهکارهای تقویت آن. اولین کنفرانس مدیریت اجرایی.
- نیکوکار. ا. (1391). مدیریت تولید و فعالیت‌های کشاورزی. انتشارات دانشگاه پیام نور. 223-225 .
- هایامی، یوجیرو. (1399). اقتصاد توسعه از فقر تا ثروت ملل. ترجمه غلامرضا آزاد (ارمکی). 1380. نشر نی.
Refrence
- Bielza, M. Conte, C. Dittmann, CH. Gallego, J & Stroblmair, J. (2008). Agricultural insurance schemes, Institute for the Protection and Security of  thethe Protection and Security of the Citizen, Agriculture and Fisheries Unit.
- Capon, N. & Glazer, R. (1987). Marketing and technology: a strategic coalignement. journal of Marketing, ( 51): 1-47.
- Crawford, Sue E.S. & Ostrom, E. (1995). A Grammar of Institutions.merican. Political Science Review. 89(3): 582–600.
-Farrell, T. (2005). Farm and Resource Management. School of Economics, The University of new England, 123-127.
-Jadhav, P. (2012). Determinants of foreign direct investment in BRICS economies: Analysis of economic, institutional and political factor, International Conference on Emerging Economies - Prospects and Challenges, Pune India.
-Kaufmann, D. Aart, K. & Massimo, M. (2010). The worldwide governance indicators methodology and analytical issues. The World Bank, 1-9.
-North, D.C. (2007). The new institutional economics and third world development. Routledge, London, 17- 25.
-Peterson, L.R.. & Roy, A. (1985). Religiousness, anxiety, and meaning and purpose: Religion’s consequences for psychological wellbeing. Review of Religious Research, 27.(1): 49-62.
-Saddik, I. (1995). Credit and Investment in Egyptian Agricultural: Futurre Prespectives in the Light of the Economic Libralization Policies. Faculty of Agriculture, Menoufeya University. Cairo.