تاثیر تسهیلات خرد اعطایی بانک کشاورزی بر توسعه ی کشاورزی به تفکیک درجه ی توسعه یافتگی بخش کشاورزی در استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه

2 استادیار اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

3 استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

هدف این تحقیق تعیین سطح توسعه­ی­­ بخش کشاورزی و میزان عدم توازن آن در مناطق روستایی استان آذربایجان غربی برای سطوح شهرستان در دو مقطع زمانی 1380 و 1388 است. برای نیل به این هدف 48 شاخص توسعه در بخش کشاورزی تعریف شده و با به­کارگیری دو روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی سنجش شدند. شهرستان­های این استان به لحاظ درجه­ی ­­توسعه در بخش کشاورزی رتبه­بندی گردیدند. از سوی دیگر با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی داده­های تابلویی، اثر تسهیلات خرد اعطایی بانک کشاورزی بر توسعه­ی کشاورزی استان مورد نظر در خلال سال­های 1381 تا 1387 سنجیده شد. نتایج تحقیق نشان می­دهد که سطوح توسعه­­ی کشاورزی شهرستان­های استان آذربایجان غربی طی سال­های مورد مطالعه در دو مقطع 1380 و 1388 تنزل داشته است. نتایج حاصل از تخمین به روش اثرات ثابت نیز نشان می­دهد که تسهیلات خرد اعطایی بانک کشاورزی دارای اثر مثبت و معنی­داری بر توسعه­­ی کشاورزی در این استان می­باشد. لذا پیشنهاد می­شود که زمینه­ی­ لازم برای دسترسی تعداد بیشتری از کشاورزان به اعتبارات خرد فراهم آید.
 
طبقه­بندیJEL:Q14 ,R11

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of bank keshavarzi’s microfinance on agricultural development with regard to development ranking of agricultural sector in West Azarbaijan province

نویسندگان [English]

  • gh. s 1
  • m. m 2
  • B. N 3
چکیده [English]

This article is to analyze and determine the level of agricultural development and the amount of imbalance in the rural areas in West Azerbaijan province and districts for the years from 2001 to 2009.To achieve this goal, 48 defined developed indicators using two methods, factor analysis method and numerical taxonomy were measured. The provinces in terms of degree of development in the agricultural sector were ranked. On the other hand, the effect of bank keshavarzi’s microfinance on agricultural development was measured with using a panel data model in same province for the years from 2002 to 2008. The results show that the levels of agricultural development districts of West Azerbaijan province during the years studied, from 2001 to 2009 the level of agricultural development has reduced. By the way the results with fixed effect show that the effect of bank keshavarzi’s microfinance on agricultural development is positive and significant. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Development
  • Numerical taxonomy analysis
  • panel data
  • West Azerbaijan province