مقایسه ی رویکرد فقر درآمدی و رویکرد چندبعدی فقر مسکن در برنامه ی حمایت از مسکن روستایی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

2 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز.

چکیده

دولت در برنامه­ی حمایت از مسکن روستایی، اقشار کم درآمد را هدف قرار داده است. استفاده از معیار درآمد برای تعیین گروه هدف در این برنامه، با چالش روبرو می­باشد. بر این اساس، این مطالعه به مقایسه­ی رویکرد فقر درآمدی و رویکرد چندبعدی فقر مسکن در تعیین گروه هدف در برنامه­ی حمایت دولت از مسکن روستایی پرداخته است. بدین منظور در رویکرد درآمدی فقر از معیار نسبت مخارج کل به درآمد خانوار و در رویکرد چند بعدی فقر از ابعاد امنیت، تراکم، برخورداری و سیستم فاضلاب مسکن استفاده شد. آمار و اطلاعات مورد نیاز مربوط به 19707 خانوار روستایی در سال 1387 می­باشد. نتایج بیانگر آن است که فقر مسکن بر اکثر قریب به اتفاق خانوارهای روستایی مستولی بوده، اما فقر درآمدی 041/57% خانوارهای روستایی را در بر گرفته است. عمق فقر مسکن روستایی به­گونه­ای است که خانوارهای روستایی به­طور متوسط از دسترسی به حدود 40% از نماگرهای مسکن مناسب محروم می­باشند و فقر درآمدی آنها دارای میانگین شکاف 844/1 درصدی است. در ادامه نتایج نشان می­دهد که استفاده از رویکرد فقر درآمدی برای تعیین گروه­های هدف در برنامه­ی حمایت از مسکن روستاییان، 954/42% از خانوارهای روستایی دچار فقر مسکن را از این برنامه­ی حمایتی مستثنی می­نماید. بر این اساس، تغییر رویکرد در برنامه­ی حمایت از مسکن روستایی و استفاده از رویکرد چند بعدی فقر مسکن توصیه می­گردد.
 
طبقه­بندیJEL:I3 ,D1R0,

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the income poverty and the multidimensional housing poverty approaches in support of rural housing in Iran

نویسندگان [English]

  • A. SH 1
  • M. B 2
  • S. M 3
چکیده [English]

Government in the rural housing support program has targeted low-income groups. In this program, determining targeted groupsbased on the income criteria faces challenge. Accordingly, thisstudycompares the incomepovertyapproach with the multidimensional housing povertyapproach in determining target groups in ruralhousing support program. In the incomeapproach the totalexpenditure to income ratio and in the multidimensional housing poverty approach the security, density, having andsewagesystemsdimensions were applied to 19707 Iranian rural householdsin 2010. The results indicate that housing poverty prevails on the vast majority of rural households and income poverty encompass (57.041%) of them.The depth of rural housing poverty is suchthatrural households deprived from about two-fifths of housing indicators and their income poverty gap is 1.844%. In continue, results show applying the income poverty approach to assess target groups in support program of rural housing exclude 42.954% of rural households experiencing housing poverty.Accordingly, a change in approach to support rural housing through shifting toward the multi-dimensional housing poverty approach is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • income poverty approach
  • multidimensional housing poverty approach
  • Rural Households
  • Iran