شبیه سازی اثر افزایش هزینه های تولید بر صادرات و قدرت بازار پسته ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

3 دکترای اقتصاد کشاورزی

4 کارشناس امور گمرکی.

چکیده

این مطالعه با هدف تحلیل اثر افزایش هزینه­های تولید بر روی صادرات و قدرت بازار ایران در بازار جهانی پسته صورت گرفت. برای این منظور از گروهی از معادلات شامل عرضه و تقاضای داخلی، تقاضای واردات و قیمت صادراتی و همچنین داده­های دوره 2009-1980 استفاده شد. یافته­ها نشان داد که عرضه­ی داخلی و تقاضای واردات پسته نسبت به قیمت باکشش است؛ اما تقاضای داخلی نسبت به قیمت بی­کشش ارزیابی شد. همچنین مشخص گردید که افزایش نرخ بهره       به­عنوان متغیر نماینده­ی هزینه­های تولید به میزان 39/1%، موجب کاهش صادرات و قدرت بازار ایران به­ترتیب به­میزان 56/0 و 3/0% خواهد شد. همچنین یافته­های به­دست آمده برای تحلیل رفاهی نیز نشان داد که با افزایش هزینه­های تولید به میزان 39/1% در افق 2040-2010، سالانه حدود 158 میلیارد ریال زیان به مجموع گروه­های تولیدکننده، مصرف­کننده و صادرکننده وارد خواهد آمد که بیشترین سهم مربوط به گروه تولیدکننده است.
 
طبقه­بندیJEL:D42، L12، Q17

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulating impacts of increased production costs on the Iranian pistachio export and market power

نویسندگان [English]

  • F. T 1
  • s.n m 2
  • z. f 3
  • m. j 4
چکیده [English]

The objective of this study is to analysis impact of increase in production costs on export and market power of Iran in pistachio world market. To get the objective a system of equations including domestic supply and demand, import demand and export price as well as data set of 1980-2009 was applied. The results showed an elastic domestic supply and import demand with respect to price while domestic demand was found inelastic. It was also found that 1.39 percent increase in interest rate as representative of production costs induces a reduction of 0.56 and 0.3 percent in export and the Iranian market power, respectively. The findings of welfare analysis also indicated that producers, consumers as well as exporters as a whole will suffer from annual loss of 158 billion Rilas as production costs increases by 1.39 percent, of which the most accounts for producers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Production Cost
  • Market power
  • export
  • Pistachio