تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان.

چکیده

در هر اقتصادی نوسانات نرخ ارز به علت اثرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی از مهمترین مسائل مورد بحث می‌باشد. یکی از مهم­ترین متغیر‌هایی که تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرد، صادرات غیر‌نفتی است. بر اساس سیاست‌های مطرح شده در برنامه‌های توسعه­ی اقتصادی ایران، صادرات غیر‌نفتی دارای جایگاه ویژه‌ایی است. با توجه به اینکه در طی سه دهه­ی گذشته       نوسان­های متعددی در نرخ ارز در ایران وجود داشته است، مهم است که بتوان تاثیر نااطمینانی حاصل از نوسانات نرخ ارز بر صادرات غیر‌نفتی ایران را مورد مطالعه قرار داد. بر این اساس سوال اساسی مورد توجه در این مقاله این است که آیا نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات غیر‌نفتی در ایران تاثیر معنی داری داشته است یا خیر. به­منظور پاسخ به این سوال، شاخص نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته(GARCH) برآورد ‌شد. آنگاه برای برآورد رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز و صادرات غیرنفتی برای دوره‌ی زمانی 1389-1359، مدل‌های اقتصادسنجی تصحیح خطای برداری(VECM) و رهیافت خود‌رگرسیون برداری(VAR) به­کار گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که نااطمینانی نرخ ارز درکوتاه‌مدت با ضریب 06/1‌ و در بلندمدت با ضریب 29/7 اثر منفی و معنی‌داری بر صادرات غیرنفتی دارد. بنابراین گسترش عدم‌اطمینان نرخ ارز با ایجاد بستر نامناسب برای صادرات موجب خروج صادرکنندگان از بخش‌های صادراتی و کاهش صادرات غیر نفتی می‌شود.
 
طبقه­بندیJEL:C22 ,F11 ,F31

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of exchange rate uncertainty on non-oil exports in Iran

نویسندگان [English]

  • A. K 1
  • S.A J 2
چکیده [English]

Fluctuations in exchange rates due to the effect on other economic variables, are the major issues discussed In each Economic. Non-oil exports is one of the most important variables that are influenced by the exchange rate fluctuations. According to the proposed policy, in the economic development program of Iran, non-oil exports has a specific place. In the past three decades, numerous fluctuations in the exchange rate in Iran has, consequently, The importance of uncertainty caused by the impact of exchange rate volatility on non-oil exports of Iran must be perused. The main point in this paper is that whether exchange rate uncertainly has a significant effect on non-oil export in Iran or not. For answer to this question, exchange rate uncertainty estimated by generalized auto-regressive conditional heteroscedasticity model (GARCH). Then for estimating the relationship between exchange rate uncertainty and exports for the period 1980-2010, was used econometrics vector error correction model (VECM) and vector regression (VAR). The results shows that exchange rate uncertainty in short-term coefficient 1.06 and in the long term coefficient 7.29, has a significant negative effect on non-oil exports. So the expansion of exchange rate uncertainty create the unsuitable conditions for export, leads to; exporters exit export departments and also decreases the non-oil exports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exports
  • exchange rate uncertainty
  • GARCH
  • VAR
  • VECM