اثر اقتصادی پروبیوتیک باکتوسل بر روی رشد ماهیان قزل آلای رنگین کمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، فارس، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، فارس، ایران.

3 دکترای حرفه ای گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، فارس، ایران.

4 کارشناس ارشد گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، فارس، ایران.

چکیده

رشد سریع، کارایی تغذیه و افزایش مقاومت در برابر بیماری­ها از اهداف مهم صنعت آبزی­پروری به حساب می­آید و استفاده از پروبیوتیک در رژیم غذایی حیوانات مختلف رو به افزایش است. این مطالعه با هدف بررسی اثر پروبیوتیک باکتوسل بر میزان رشد درآمد حاصل از پرورش ماهیان  قزل­آلای رنگین کمان و تعیین جیره­ی غذایی بهینه انجام گرفت. در این مطالعه از 8000 قطعه ماهی قزل­آلای رنگین­کمان که به دو گروه کنترل(فاقد تیمار) و تجربی تیمار با پروبیوتیک باکتوسل Pediococcus acidilactituma تقسیم شدند که در 4 استخر 2000 قطعه­ای قرار گرفتند و به گروه تجربی تیمار با باکتوسل روزانه در سه وعده بر اساس فرمول­های غذایی مربوطه غذای اکسترودر شده با باکتوسل داده شد و سپس در ماه­های 7، 8، 9، 10 و 11 پس از تیمار، تست­های بیومتری انجام گردید و نتایج با استفاده از آزمون آماری T مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده­های به­دست آمده از این مطالعه نشان داد که باکتوسل باعث افزایش وزن ماهیان و افزایش نرخ رشد ویژه نسبت به گروه کنترل می­گردد. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه باکتوسل احتمالا از طریق افزایش نرخ رشد ویژه و وزن ماهیان قزل­آلای رنگین­کمان سبب کاهش هزینه­ها و افزایش درآمد می­شود.
 
طبقه ­بندیJEL:Q25 ,D6, C6 ,C23

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic impact of probiotic Bactocell on growth of rainbow trout

نویسندگان [English]

  • S.E H 1
  • L. B 2
  • V. D 3
  • S. B 4
چکیده [English]

Rapid growth, feed efficiency and resistance increase against the diseases is considered the most important goals of the aquaculture industry and the use of probiotics in the diet of various animals is increasing. The study aimed to investigate the effect of probiotic Bactocell on the growth of income resulted on farming rainbow trout and to determine the optimal diet was conducted. In the study, 8,000 pieces of rainbow trout divided into two groups; the control group (no treatment) and the experimental group treated with probiotic Bactocel Pediococcus acidilactituma that 2000 pieces were set in the four pools and the experimental group treated with Bactocell on a 3 meals daily with food formula based on extruded food by bactocell and then in months 7, 8, 9, 10 and 11 after treatment, biometric testing was performed and the results by using independent T-test were analyzed. The data obtained from the study showed that Bactocel caused to weight gain and increase fish growth rates, especially compared to the control group. According to the results of the study, Bactocell probably by increasing the growth rate and the weight of rainbow trout caused to reduce the costs and to increase income.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bactocell
  • probiotics
  • Growth
  • Trout