بررسی اثر انتقالی نرخ ارز بر قیمت صادراتی انجیر خشک استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

بررسی چگونگی تاثیر نرخ ارز و نوسانات آن بر صادرات بخش کشاورزی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. در پژوهش حاضر، اثر انتقالی کوتاه­مدت و بلند مدت نرخ ارز بر قیمت صادراتی انجیر فارس در سال­های 1390-1351 بررسی شد. آمار و اطلاعات از داده­های  FAOو بانک مرکزی استخراج و با استفاده از نرم­افزار Microfit4 تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت تغییرات نرخ ارز تاثیر مثبت و معنی­دار قابل توجهی و در کوتاه­مدت تاثیر منفی و معنی­داری بر قیمت صادراتی انجیر دارد. لذا کاهش نوسانات نرخ ارز با اتخاذ سیاست­های پولی مناسب توسط بانک مرکزی از اهمیت خاصی برخوردار است.
 
طبقه­ بندیJEL:F1, Q1, S31  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An examination of Transitional Effect of Exchange Rate on Export price of Dried Fig in Fars Province

نویسندگان [English]

  • N. T 1
  • J. T 2
چکیده [English]

Increasing the export of agricultural products in Iran is an essential act in order to abandon one dimensional export in Iran. It is important to note fig export among other dried fruits. Then it is significant to consider exchange rate and its fluctuation on agricultural exports. This essay investigates the long and short term transitional effect of exchange rate on export price of fig in Fars during 1351-1390. To do so self-regression patterns by broad interval(ARDL) are used.And information and statistics of FAO and central bank are analyzed by Microfit4 software. The results show that, long term variations in exchange rate are the most important factor of the export price of fig. According to these results I suggest that central bank employ money politics in order to abandon exchange rate fluctuations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • export
  • real exchange rate
  • Export Price of Fig
  • Self-explanatory Model with Broad Intervals